Szendiné dr. Orvos Erzsébet PhD

szendine-dr-orvos-erzsebet.JPGlevéltáros

4033 Debrecen, Aranyeső u. 25.

szendinezsike@freemail.hu

Születési éve: 1965

Munkahelye: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

Kutatási területe: a 17. század eleji Debrecen

1965. október 16-án született Berettyóújfaluban. Debrecenben a Tóth Árpád Gim­náziumban érettségizett, majd a Kossuth Lajos Tudo­mány­egyetemen történelem-latin szakát végezte el. Az egyetem elvégzése után került a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárba, és azóta is itt dolgozik tudományos főmunkatársként. Elsősorban középkori iratokkal, ok­le­velekkel foglalkozik, bár az évfordulókhoz kapcsolódóan más korszakokban is kellett kutatnia a levéltár közgyűjteményi jellegéből és a közművelődésben betöltött szerepe miatt. Levéltári munkáját a középkori oklevelek fordításával kezdte. Újabb kori témákban is kutatott. A Fazekas Ipartársulat történetének megírása családi indíttatású. A Kossuth-évfordulóhoz kapcsolódóan cikkeket írt, kiállítás szervezésében, illetve vetélkedők lebonyolításában vett részt. A kárpótlási időszakban előtérbe kerültek a legújabb kor iratai, így foglalkozott a bírósági rehabilitációkkal és a megyei zsidóság történetének levéltári forrásaival. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának iratairól is készített egy rövid összefoglalót. A millennium jegyében ült össze a „Bihari Diéta". A tudósokból és helytörténészekből álló alkotó műhely konferenciáján elhangzott a térség neves reformkori követének, Beőthy Ödönnek életéről és munkásságáról szóló összefoglalója is. Szintén az évfordulóra emlékezik a „Magyarország, államiság, millennium" című tanulmánya. A Reszeghy-gyűjtemény feldolgozása a családkutatók számára jelentős segítséget jelenthet. Erdély és Debrecen 16. sz-i kapcsolata következő kutatási területe. Az erdélyi fejedelmek városvédő politikáját, ezzel összefüggésben a város gazdasági felemelkedését bizonyító oklevelek közzétételével igyekszik a „fehér foltokat" feltárni. A magisztrátusi jegyzőkönyvek olvasása és fordítása dr. Balogh István nyugalmazott levéltáros és múzeumigazgató szakmai támogatásával kezdődött. A jegyzőkönyvek 1547-től állnak rendelkezésünkre 1848-ig. Jelenleg az 1621. évi feldolgozásánál jár. A tíz éves fordítói munka eredményeit használta fel, amikor megírta 2005-ben doktori értekezését „Debrecen a 17. század első évtizedében a magisztrátusi jegyzőkönyvek (1606-1610) tükrében" címmel. A Bocskai-évfordulóhoz kapcsolódóan foglalkozott Debrecen 400 évvel ezelőtti történetével, 2006-ban pedig a Bocskai István által kiadott, levéltárban fellelhető okleveleket dolgozta fel.

Publikációs jegyzék:

Önálló könyv, forráskiadás

1. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyve 1606-1607. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 35. Debrecen, 2002.

2. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyve 1608-1609. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 36. Debrecen, 2005.

3. A Hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. Debrecen, 1997. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 29. sz. 65-132.pp.

Könyvfejezet:

4. A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat története (1968-1985). Debrecen, 1991. 143-217.pp.

Tanulmányok

5. Adalékok a latin nyelv debreceni kollégiumbeli oktatásához (1853-1914). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVII. Debrecen, 1990. 33-47.pp.

6. A rehabilitációs iratok levéltári kutatása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Debrecen, 1991. 155-167.pp.

7. A Debreceni Fazekas Ipartársulat története a levéltári források tükrében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. Debrecen, 1994. 197-210.pp.

8. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának iratai a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Debrecen, 1995. 213-233.pp.

9. Debreceni alapítványok a XX. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai. 28. Debrecen, 1997. 109-112.pp.

10.  Beőthy Ödön politikai pályafutása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Debrecen, 1998. 101-115.pp.

11.  Magyarország, államiság, millennium. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Debrecen, 1999. 231-252.pp.

12.  Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatához. (1527-1593) In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Debrecen, 2000. 5-27.pp.

13.  A debreceni városi jegyzőkönyvek fordítója (Interjú a 90 éves Balogh Istvánnal). In: Thesaurus Solemnis. Debrecen-Nyíregyháza, 2002. 35-42.pp.

14. Debrecen és Erdély a XVII. század végén (1686-1693). In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. sz. Debrecen, 2003. 31-44.pp.

15. Debrecen 1604-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Debrecen, 2005.

16. „Törökkel alkudni, némettel traktálni" (Élet a 400 évvel ezelőtti mezővárosban, Debrecenben). Rálátás V. évf. 3. szám. 2004.

17. Együttműködő Közgyűjtemények. Beszámoló a IV. Nemzetközi Kézművesipar-történeti konferenciáról. In: Levéltári Szemle, 1995/1. Győr, 1995. 106-108.pp.

18. A bírósági iratok forrásértéke 1945-től. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest. 1995. 117-123.pp.

19. Beőthy Ödön politikai pályafutása (1830-1848). In: Bihari Diéta II. Debrecen, 1999. 82-91.pp.

20. Jogszolgáltatás Debrecenben a 16. sz-ban. In: A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve.

21. Debrecen és a Hunyadiak. In: Úton, 1990. jún.15. 5 p.

22. Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatáról. (1527-1593) In: Korunk, XII/9. Kolozsvár, 2001. 30-41.pp.