Henzsel Ágota

henzsel-agota.jpglevéltáros – Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Színház u. 32.

henzsela@szabarchiv.hu

Születési éve: 1959

Munkahelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

Kutatási területe: koraújkori megyetörténet, Nyíregyháza története

1959-ben született a Nyíregyháza külterületéből 1952-ben községgé szervezett Nagycserkeszen. Iskolai tanulmányait a Nagycserkesz Halmos bokori tanyai iskolában kezdte, középiskolába Nyíregyházára, a Zrínyi Ilona Gimnáziumba járt. Horváth Sándor volt a történelem tanára, akinek hatására helytörténeti kutatásokat végzett és kapcsolatba került a levéltárral. 1977-től 1982-ig az ELTE történelem-levéltár szakát végezte el Szabolcs-Szatmár megye tanulmányi ösztöndíjasaként. 1982-től a Szabolcs-Szatmár (majd Szabolcs-Szatmár-Bereg) Megyei Levéltár munkatársa; 1994-1998 között igazgatóhelyettes. Az 1990-es években részt vett a beregszászi és kolozsvári  levéltárak anyagát feltáró kutatásban. Balogh István ny. levéltár igazgató segítségével bővítette latin iratolvasási ismereteit és megkezdte a 16-17. századi megyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek átírását, regesztázását. A levéltárban az 1848 előtti megyei iratok, oklevelek, családi és személyi fondok referense. Személyes kötődés fűzi a nyíregyházi bokortanyákhoz, elsősorban a tanyai igazgatás tárgykörében végez kutatásokat.

 Publikációs jegyzék:

1. Tanyai igazgatás Nyíregyházán (1850-1870). In: ELTE Körösi Csoma Füzetek 1981–82. (Budaörsi Bölcsész Füzetek 1981/82) Szerk. Székely György, Ágoston Gábor. Budapest, 1983. 35–50. p.

2. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552–1554. Szerk. Szendrey István. Válogatta és fordította: Balogh István. Debrecen, 1982. 124 p.

3. (Ismertetés) Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552–1554. Szabolcs-szat­mári Szemle, 1983/4. 94-95. p.

4. A nyíregyházi bokortanyák 1850. évi összeírása. In: Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás V–VI. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1985. 277–308. p.

5. Helytörténeti olvasókönyv I. Bereg, Szabolcs és Szatmár megye történetéhez a honfoglalástól 1849-ig. Szerk. Hársfalvi Péter, Takács Péter. Nyíregyháza, 1985. Munkatárs

6. A török és Szatmár megye. Szabolcs-szatmári Szemle, 1986/2. 179–187. p.

7. Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár. In: Buda expugnata 1686. Europa et Hungaria 1683–1718. A török kiűzésének levéltári forrásai. Szerk. Felhő Ibolya, Trócsányi Zsolt. Budapest, 1987. 240–247. Levéltár ismertető

8. Királytelek története a Rákóczi-szabadságharcig. In: Királytelek története – kezdetektől 1952-ig – Történelmi lapozgató. Szerk. Dankó Mihály, Mezei Zoltán. Nyírtelek, [1993.] 25–47. p.

9. Szabolcs megye és I. Rákóczi György 1644–45-ös háborúja. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv X. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994. 69-79. p.

10. Dr. Gyarmathy Zsigmond (1930–1994). Nekrológ Levéltári Közlemények, 1994/1–2. 261. p.

11. Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629–1634. II/1. Nyíregyháza, 1996. 227 p.

12. Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 1998. 110 p.

13. A nemesi vármegye és a vármegyei jegyzőkönyvek a XVI-XVII. században. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek I. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1998. 83–90. p.

14. Nyíregyháza pusztabérlete Császárszálláson (1837-1869). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XIII. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 51-72. p.

15. XVII. századi életképek. In: Ünnepek és hétköznapok a történelemben. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999. 9-18. p.

16. A „David Prodan" Levéltáros Egyesület Kolozsváron. Levéltári Szemle, 1999/4. 38. p.

17. Szatmár vármegye levéltára – Fondul „Prefectura Judetului Satu Mare" (1402-1919) [Magyar és román nyelvű] A kötet anyagát összeállította: Kiss András, Lucia-Augusta Serdan, Henzsel Ágota. Nyíregyháza – Cluj-Napoca, 2000. 92+92 p.

18. Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300-1525). Összegyűjtötte, átírta: Balogh István. Szerk. Érszegi Géza. A szerk. munkatársa: Hen­zsel Ágota. Nyíregyháza, 2000. 249 p.

19. Gáva és Vencsellő története 1711-ig. In: Gávavencsellő (Tanulmányok Gávavencsellő történetéből) Szerk. Nagy Ferenc. Gávavencsellő, 2000. 55-73. p.

20. A mohácsi csatától a szatmári békéig 1526–1711. In: A megye történelme. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 2001. 60-70. p.

21. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XV. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001. 408 p.

22. Rápolti Sándor végrendelete (1508). In: Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen – Nyíregyháza, 2002. 51-68. p.

23. Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből II. Szerk. Czövek István. Nyíregyháza, 2002. 170 p. Ismertetés Történelmi tanulmányok. Szabolcs-szatmár-be­regi Szemle, 2002/4. 473-475. p.

24. Balogh István: II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár vármegyékben (1703. július – október) Második, bővített kiadás. Szerk. Henzsel Ágota, Nyíregyháza, 2003. 83 p.

25. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVI. Szerk. Henzsel Ágota, Nyíregyháza, 2003. 431 p.

26. A nyíregyházi bokortanyák. Honismeret, 2003/3. 67-69. p.

27. Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1595-1608. Sopron, 2002. 206 p. Ismetetés Levéltári Szemle, 2003/1. 57-58. p.

28. Dr. László Géza (1951-2003) Nekrológ Könyvtári kis Híradó, 2003. december, 28. p.

29. II. Rákóczi György és Szatmár vármegye. In: Emlékkönyv Kiss András születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal S., Sipos G., W. Kovács A., Wolf R., Kolozsvár, 2003. 165-174. p.

30. A Rákóczi-szabadságharc kezdete Szabolcs vármegyében. In: Archivum Sala. Levéltári Évkönyv I. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. Szerk. Gaucsík István, Gál Margit. Vágsellye, 2004. 35–44. p.

31. Rákóczi hadseregének élelmezése a felkelés kezdetén. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004/3. 299–304. p.

32. A Várdai család birtokügye 1550-ben. In: Studia professoris – Professor studiorum Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. MOL, Bp., 2005. 133–144. p.

33. Paléták és palétások a nyíregyházi tanyákon. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. A Szabolcs-szatmár-beregi Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek, 17. Nyíregyháza, 2006. 149-160.

34. A nagyecsedi városkönyv. Forrásismertetés Levéltári Szemle, 2006/4. 17-22.

35. XII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok. 2005. szeptember 21-22. Beszámoló Galambos Sándorral közösen Turul, 2006/1-2. füzet 50-51.

36. Régi magyar családok. Ismertetés Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006/1. 102-103.

37. Koroknay Gyula: Kállói kapitányok. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Henzsel Ágota. A Szabolcs-szatmár-beregi Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 13. Nyíregyháza, 2006. 166 p.

38. Levéltárba került az ecsedi városkönyv. Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle, 2007/1. 59-62.

39. Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza múltjáról. Szerk. Henzsel Ágota. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai III. Tanulmányok 14. Nyíregyháza, 2007. 324 p.

! !