dr. Ulrich Attila PhD

ulrich-a.JPGtörténész, numizmatikus, muzeológus

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 43.

ulrich@jam.nyirbone.hu

Születési éve: 1970

Munkahelye: Jósa András Múzeum Nyíregyháza

Kutatási területe: 16–18. századi gazdaságtörténet, numizmatika

1970. május 13-án született Ózdon. Az általános iskolát Borsod­ná­dasdon, a középiskolát az ózdi József Attila Gimnáziumban végezte el, ahol 1988-ban érettségizett. 1989-ben felvették a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi karára, ahol 1994-ben vég­zett történelem-filozófia (tanári) szakon. Az egyetemi évei alatt már bekapcsolódott a tudományos munkába, részt vett országos TDK versenyen, dolgozatát 17. századi gazdaságtörténet és numizmatika tárgyköréből írta. Két évig volt a történeti segédtudományi tanszék demonstrátora, ez idő alatt 1 évet tanított is. Jó tanulmányi eredménye és tudományos tevékenysége folytán több ösztöndíjat is elnyert. Az egyetem elvégzése után 1994-ben került a nyíregyházi Jósa András Múzeumba, ahol történész-numizmatikusként dolgozott, majd 2005. november 1-től a nyírbátori Báthori István Múzeum megbízott igazgatója.

1996-tól kezdve posztgraduális egyetemi doktori programba nyert felvételt (1996-1999). A doktori program ideje alatt 1 évet tanított az egyetemen 16-17. századi gazdaságtörténetet. Dok­tori szigorlatát 2000-ben tette le, majd 2001 májusában megvédte doktori disszertációját, amelynek címe: A tokaji uradalom gazdálkodása a 17. század második felétől a napóleoni háborúk koráig. PhD doktorrá avatása 2001 őszén történt, ahol „summa cum laude" minősítéssel avatták a történelemtudományok doktorává.

Kutatási területe a 16-18. századi gazdaságtörténet és numizmatika tárgyköre. A gazdaságtörténeten belül uradalomtörténeti kutatásokkal (főleg a Rákóczi család uradalmaival), a hegyaljai bortermeléssel és kereskedelemmel foglalkozik, numizmatikából pedig a 16–17. századi történetről ír cikkeket.

Közel 30 cikket és tanulmányt írt különböző folyóiratokba (Az Érem, Agrártörténeti Szemle, A Jósa András Múzeum Évkönyve, A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár évkönyve stb.), konferenciakötetekbe. Közel 50 alkalommal vett részt helyi, országos, és nemzetközi konferenciákon, ahol legalább 20 alkalommal tartott előadásokat. A településtörténet sem ismeretlen számára, hiszen 1996-ban részt vett Tarcal nagyközség monográfiájának, valamint 2001–2002-ben Tokaj város monográfiája III. kötetének megírásában is. 2003-ban jelent meg a Tokaji uradalom gazdálkodása a 17. század második felétől a napóleoni háborúk koráig című monográfiája. Ezenkívül konferencia kötetet szerkesztett, lektorálta dr. Bencsik János Tokaj társadalma című kötetét.

Publikációs jegyzék:

1. Szabolcs és Szatmár vármegyék 16–17. századi pénzforgalma levéltári források és pénzleletek alapján. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Kiadványai, Évkönyvek 11. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyír­egy­háza 1995, 21–28.pp.

2. Adalékok az oroszlános tallérok szerepének megítéléséhez a 17. század második felének magyar pénzforgalmában. In: Numizmatika és a társtudományok II. Szerk.: Krankovics Ilona. Debrecen 1996, 81–88.pp.

3. Tarcal gazdaság-, társadalom-, és politikatörténete 1526–1711. In: Tarcal I. Tarcal története a honfoglalástól 1849-ig. Szerk. Németh Péter. Tarcal, 1996. 31–62.pp.

4. Millenniumi emlékpénzek a Jósa András Múzeum gyűjteményéből. In: Tanulmányok, közlemények a Honfoglalás emlékére 896-1996. Szerk.: Németh Péter. Nyíregyháza-Szabolcs, 1996. 219–224.pp.

5. Lengyel pénzforgalom Szabolcs megyében a török korban. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 1995–1996 (XXXVII–XXXVIII). Szerk.: Almássy Katalin és Istvánovits Eszter. Nyíregyháza, 1997. 263–272.pp.

6. Aranyak a Jósa András Múzeumban. (Aranytárgyakat tartalmazó régészeti leletegyüttesek a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében). Nyíregyháza, 1997. 160–167.pp. (Német nyelven is.)

7. A Jósa András Múzeum éremkiállításának katalógusa. Az ókortól a XVII. század végéig. A Jósa András Múzeum Képzőművészeti katalógusa 55. Nyíregyháza, 1997. 84 p.

8. Bevezetés a numizmatikába. In: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltári füzetek 1. A Sz.Sz.B.mLt Kiadványai IV. Füzetek 1. Előadások a történeti segédtudományok köréből. Nyíregyháza, 1998. 35–51.pp.

9. Szabolcs megyei extraneus birtoklás Tarcalon a 17. században. In: Tokaj és Hegyalja XIX. A Tokaji Városvédők és Szépítők Egyesülete és Tarcal Önkormányzata Kiadványa. Tarcal, 1998. 19–24.pp.

10. Juhász Erzsébet: Beszélgetések Tarcalról. Kitekintéssel a Tokaj-Hegyalja világhírű kultúrájára. Tarcal, 1998. (Riportkötet.) – A bortermelő mezőváros törvényei. (Riport.) 24–31.pp.

11. Allódiális szőlők a tokaji uradalom mezővárosaiban a 17. században. In: Zemplén népessége, települései. Tanulmányok Németh Gábor emlékére. A sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 37. Szerk.: Tamás Edit, Sárospatak, 1999. 62–79.pp.

12. Pénzügyi problémák a Szepesi Kamara területén a 17. század második felében. In: Numizmatika és társtudományok III. Az 1997. október 17–19-én megrendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ulrich Attila. Nyíregyháza, 1999. 253–260.pp.

13. Pozsonyi Forint – Kassai Forint (Adalékok a kétféle pénzárfolyam jelenlétére a 17 század második felében). In: Az Érem 1999/2. Kiadja a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Szerk.: Kőhegyi Mihály és Sós Ferenc, 5–8.pp.

14. Török hódítás Szabolcsban a 17. században. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (XLI. évf.) 1999. Szerk.: Almássy Katalin – Istvánovits Eszter, 329–341.pp.

15. Adalékok a 18. századi pénzek értékéhez. In: Az Érem 2000/1. Kiadja a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Szerk.: Sós Ferenc, 9–10.pp.

16. II. Rákóczi Ferenc tokaj-hegyaljai szőlőgazdálkodása. In: „Rákóczi urunk…hadaival itten vagyunk". A Szatmárnémetiben 1999. áprilisában megrendezett „Élő Rákóczi" konferencia anyagából szerkesztette Takács Péter. Kiadja az Erdély-történeti Alapítvány és a Periférián Alapítvány. Debrecen-Nyíregyháza, 2000. 25–41.pp.

17. Geldpolitik und Geldverkehr in Ungarn während der Herrschafft Sigismunds. In: Das Zeitalter König Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst. Universität Debrecen, Institut für Geschitswissenschaften, Debrecen University Press, 2000. 121–132.pp.

18. Szőlőbirtoklás, szőlőbirtokosok és borkereskedelem a tokaji uradalomban a XVII. század második felében. In: Agrártörténeti Szemle, 2000. 1–2. sz. 149–173. pp.

19. A tokaji uradalom gazdálkodása a 18. században. In: Tokaj és Hegyalja, 2001. 61–88. pp.

20. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc pénzügyeiről. In: A magyar történelem eseményei a Vay Ádám Múzeum metszetgyűjteményeinek tükrében. Szerk. Molnár Sándor. Vaja, 2000. 65–79. pp.

21. Járdánháza története (a kezdetektől napjainkig). Járdánháza, 2002. 212. p.

22. A tokaji evangélikus egyház története. In: Tokaj. Várostörténeti tanulmányok III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 2002. 265–283. pp.

23. Pénzügyi megosztottság a magyar királyságban a 17. század második felében. In: A numizmatika és társtudományok IV. Szerk. Torbágyi Melinda. Budapest, 2002. 115–121. pp.

24. Az újfehértói aranykincs. In: Élet és Tudomány, 2002. 6. sz. 870–872. pp.

25. Az újfehértói aranykincs. Naptár a 2002. évre. Szöveges rész. Nyíregyháza, 2002.

26. Az újfehértói arany éremkincs. In: Múzeumi Hírlevél, 2002. 6. sz. 197–198. pp.

27. Ulrich Attila-Jósa Miklós: A németszőgyéni és bánházi Jósa család leszármazása. I. A nemességszerzéstől az úrbérrendezés koráig. In: NyJAMÉ. XLIV. 2002. 383–393. pp.

28. A szatmári béke és a Rákóczi birtokok sorsa, különös tekintettel a tokaji uradalomra. In: „…Kedves hazám boldogulása munkáját kezébe adom…" Történészek a szatmári békéről: „árulás vagy reálpolitikai lépés". Szerk.: Takács Péter. Nyíregyháza, 2003. 85–129. pp.

29. Éremleletek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 2002-ből. In: Múzeumi Hírlevél, 2003. 6. sz. 195–197. pp.

30. Az újfehértói aranykincs. In: Honismeret, 2003. 3. sz. 57–63. pp.

31. A tokaji uradalom gazdálkodása a XVII. század második felétől a napóleoni háborúk koráig. In: Tokaj. Várostörténeti tanulmányok IV. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 2003. 234 p.

32. Újjáépült a vajai Vay Ádám Múzeum. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 3. sz. 309–313. pp.

33. Rákóczi-dokumentumok a Megyei Levéltárban. Recenzió. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 3. sz. 341 p.

34. Pénzforgalom és pénzügyi problémák a Rákóczi-szabadságharc idején. In: Rákóczi-ünnepségek. „Istennel a hazáért és a szabadságért!" Az élő Rákóczi c. konferencia előadásai. Szatmárnémeti, 2003. (megjelenés: 2004.) 21–39. pp.

35. A Rákóczi-szabadságharc monetáris problémái. In: NyJAMÉ. XLV. 2003. 191–200. pp.

36. A Rákóczi-család uradalmi bortermelése és bortermésük haszna a XVII. század második felében. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép Európa I–II. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. I. köt. 135–170. pp.

37. Nemesi és jobbágyi szőlők a tokaji uradalom mezővárosaiban a XVIII–XIX. században. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza, 2005. 35–54. pp.

38. Ulrich Attila – Jósa Miklós: A németszőgyéni és a bánházi Jósa család története. (Régi magyar családok 3.) Debrecen. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005.

39. Rákóczi-birtokok a szabadságharc szolgálatában In: Évfordulós tanácskozások 2002–2004. Szatmárnémeti, 2005. 294–303. pp.

40. Ulrich Attila – Douwe Schulte: A Douwe Schulte gyűjtemény. Kiállításvezető a Cirkusztörténeti kiállításhoz magyar és angol nyelven. Nyíregyháza, 2005.

41. Tanulmányok a Szepesi Kamara területének 16–17. századi társadalom-, gazdaság- és pénztörténetéhez. A Báthori István Múzeum Füzetei, Új sorozat 2. Nyírbátor 2007. 231.pp. 

!