dr. Szabadi István PhD

szabadi-istvan.JPGlevéltárigazgató

4033 Debrecen, Kálvin tér 16.

iszabadi@drtasrv.drk.hu

Születési éve: 1964

Munkahelye: Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára

Kutatási területe: 16-17. századi egyház- és művelődéstörténet

Szabadi István 1989-ben fejezte be tanulmányait a Kossuth Lajos Tudo­mány­egye­temen történelem-latin szakos, illetve latin filológiai spe­ciális képzés után. MTA ösztöndíjasként a KLTE klasszika-filo­lógiai tanszékén dolgozott 1992-ig, ezután a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában kézirattáros lett. 1995-ben egyetemi doktori címet szerezett, amelyet 1997-ben PhD címmé minősítettek át. 1996-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen kiegészítő képzés keretében levéltárosi oklevelet kapott, ugyanebben az évben kinevezték a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatójává, azóta is ebben a beosztásban dolgozik.

Publikációs jegyzék:

Önálló kötetek:

1. Georg Reicherstorffer: Chorographia Transylvaniae Chorographia Moldaviae. A szöveget gondozta, for­dította, a kísérőtanulmányt és a magyarázatokat írta: Szabadi István. Debrecen, 1994. Rec.: Németh S. Katalin. ItK. [199.]. 214-215. Kovács Csaba. In: Zwischen Erfahrung und Erfindung Reiseliteratur einst und heute. Debrecen, 1996. 59-61. Rácz Annamária In: Debreceni Szemle 3. (1995). 1. szám 132-135.pp.

2. Könyves Tóth Mihály: Emlékirat a tiszántúli református egyházkerület életéről (1855). A szöveget gondozta: Szabadi István. Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani V. Debrecen, 1996.

3. Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) története 1902-2002. Debrecen, 2002.

4. Kormos László (1919-1996). Biográfia-bibliográfia. Debrecen, 1999.

5. A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fond- és állagjegyzéke. Debrecen, 2000. (Szerk.)

6. „Authoritate ecclesiae…" Válogatott határozat-szövegek a beregi református egyházmegye első jegyzőkönyvéből a 16-17. század fordulójáról. Debrecen, 2002. Rec.: Varga Gábor In: Debreceni Szemle 11.(2003.) 3.szám 473-475.pp. Üő. In: Egyháztörténeti Szemle 3. (2002.) 2. szám 114-116.pp.

7. „Melyet még az régi atyáink is birtanak…" Debrecen, 2000. (?) Rec. !

8. „A látható egyház." A debreceni református Nagytemplom. Debrecen, 2004.

Könyvfejezetek:

9. Derecske története és néprajza. Szerk.: Gazdag István. Derecske, 1998. 61-80.pp. (A hajdúszabadság megnyerése és elvesztése).

10. Hajdúsámson. Szerk.: Gazdag István. Budapest, 2000. Száz Magyar Falu Könyvesháza. 33-53.pp.

11. Sámson története a török hódoltságtól az úrbérrendezés koráig (1552-1790). In: Hajdúsámson története és néprajza. Szerk.: Gazdag István. Hajdúsámson, 2000. 63-85.pp.

12. Nadányi János: A magyar Florus. A latin és a magyar szöveget, továbbá az angol kiadás bevezetőjét és a kiegészítő történeti áttekintést sajtó alá rendezte: Havas László, Óbis Hajnalka, Szabadi István, Szűcs Gábor, Takács Levente, Tegyey Imre. Debrecen, 2001. bilingvis kiadás, IV.könyv 234-405.pp.

13. Balogh Judit, Dienes Dénes, Szabadi István: Rákóczi-iratok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában 1607-1710. Sárospatak, 1999. Acta Patakina 1.

14. Emlékek és források…. Debrecen 1848/49. (Szerk. et alii) HBM Levéltár Közleményei 26. Debrecen, 2001.

15. A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. Szerk. Dienes Dénes. Sárospatak, 2003. A szöveget gondozta, fordította, jegyzetekkel ellátta: Balogh Judit, Dienes Dénes, Szabadi István. Lektorálta Szabadi István. A tanulmányokat írta: Balogh Judit, Dienes Dénes, Kiss Endre József, Szabadi István.

16. Nagyrábé. Szerk.: Radics Kálmán. Budapest, 2000. 16-43.pp.

17. Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Debrecen-Sárospatak, 2002. (Szerk. Dienes Dénes -…)

Lektorált tanulmányok:

18. Der Codex Vat.Lat. 1859. in der Überlieferung der Florus-Handschriften. In: Acta Classica Univ. Scient. Debreceniensis 26. (1991.) 135-141.pp. Hivatkozás: P. Annii Flori opera quae exstant omnia. Curavit et edidit Ladislaus Havas. Debrecini, 1997. p. XXXIII.

19. A Vat. Lat.1859. jelű vatikáni kódex helye a Florus-kéziratok hagyományában. In: Könyv és könyvtár 16. (1991.) 79-84.pp.

20. Descriptio Transylvaniae et Descriptio Moldaviae von einem humanistischen Verfasser. In: Acta Clas­sica 28. (1993.) 123-131.pp.

21. Oláh Miklós és Georg Reicherstorffer Chorographia Moldaviae-ja. In: Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. Budapest, 1993. 47-51.pp.

22. Humanista toposzok Erdély földrajzi leírásaiban. In: Studia Litteraria. A KLTE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa 32. (1994.) 31-41.pp.

23. A protestáns tudományosság ésa cigánykutatás kezdetei: Szathmári Pap Mihály cigány szójegyzéke. In: Könyv és könyvtár 17. (1994.) 141-155.pp.

24. Egy humanista szerzőtől: „Descriptio Transylvaniae" és „Descriptio Moldaviae". In: Annales 2/B. Az ELTE BTK Román Filológiai Tanszék kiadványa. Budapest, 1995. 333-340.pp.

25. Svájci-magyar kapcsolatok Veress István (1871-1943) önéletrajzának tükrében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 71. (1994.) [1996.] 367-374.pp.

26. Diskussionen über die Herkunft der Rumaenen aus dem 16. Jahrhundert. In: Acta Classica 34-35. (1998-1999.) 117-122.pp.

27. A református egyház Máriapócson a XVII. század második felében. In: Máriapócs 1696 – Nyíregyháza 1996. Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. Nyíregyháza, 1996. 43-48.pp.

28. Iratanyagok beszállítása a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárba. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Budapest, 2002. 166-169.pp.

29. Bakóczi János (1834-1900) emlékezete. Hajdúböszörményi Szemle 2. (2001.) 1-2. szám 37-39.pp.

30. Révész Imre (1826-1881) Naplók, igehirdetések, levelek. Bartha Mór Önéletirat (részletek) In: Emlékek és források… Debrecen 1848/49. (Szerk. et alii) Hajdú-Bihar-Megyei Levéltár Közleményei 26. Debrecen, 2001. 213-264.pp.

31. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – tíz év az egyházi levéltárügy szolgálatában. In: Levéltári Szemle 53. (2003). 2. szám 64-71.pp.

32. Kutatószolgálat protestáns egyházi levéltárakban – múlt és jelen tapasztalatai. In: Magyar Levéltáro­sok Egyesülete két konferenciája. Szerk.: Böőr László. Budapest, 2003. 43-48.pp.

33. Christianus Schesaeus Ruinae Pannonicae-ja mint egyháztörténeti forrás. In: Fiatal egyháztörténészek irásai. Miskolc, 1999. 13-20.pp.

34. Németalföldi neolatin költők (Grudius, Fleming) magyar vonatkozású versei a Sinai-hagyatékban. In: Könyv és könyvtár 25. (2003.) 361-370.pp. (…- Bozzay Réka)

35. Rhédey Lajos és a református tábori lelkészség a napóleoni háborúk korában. In: Rálátás. 4. (2003.) 2. szám 35-37.pp.

36. Kéziratban lévő források az újfordítású Biblia munkálataihoz a Református Kollégiumban. In: Bibliafordítások és hatásuk. Debrecen, 2002. 46-52.pp.

37. A vezérlő fejedelem egyházpolitikája. In: A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. Szerk. Dienes Dénes. Sárospatak, 2003. 318-322.pp.

38. MELTE – egy egyházi levéltáros egyesület története. In: „Hogy mindnyájan egyek legyenek…" Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete. Tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában. (Szerk.) Debrecen, 2003. 7-16.pp.

39. Hatvani István bejegyzései Székely István 1556-os Krónikájában. Idősb Révész Imre és Kelemen István Szabédi unitárius lelkész levelezéséből. In: Egyház és művelődés. Debrecen, 2000. 483-502.pp.

40. Idősb Révész Imre és Kelemen István Szabédi unitárius lelkész levelezéséből. In: Keresztény Magvető 108. (2002.) 1. szám 43-59.pp.

41. Bocskai a protestáns (irodalmi) hagyományban. In: „Nincsen nekönk több hazánk ennél…" Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Budapest, 2004. 187-191.pp.

42. Bocskai alakja a protestáns egyházak hagyományaiban. In: Bocskai emlékezete. Hajdúböszörmény, 2004. 22-26.pp.

43. „Hogy mindnyájan egyek legyenek…" Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete. Tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában. (Szerk.) Debrecen, 2003.

44. „Flacco, quod plerique fabulant…" Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Debrecen-Sárospatak, 2002. (Szerk. Dienes Dénes -… ) 51-60.pp.

45. „Habent sua fata…" Adalékok a 20. századi tiszántúli református levéltártörténethez. In: Levéltári Szemle 55. (2005.) 2. szám 47-52.pp.

46. Református levéltárak a kettészakított Biharban a 20. században. In: Rálátás 6. (2005.) 4. szám 14-18.pp.

47. Rhédey Lajos és a református tábori lelkészség a napóleoni háborúk korában. In: Rálátás 4. (2003.) 1. szám