dr. Petrovics István PhD

petrovics-istvan.jpgtörténész, egyetemi oktató – Szeged

6726 Szeged, Csíz u. 3/3.                              

petrovic@febert.hu      

Születési éve: 1953

Munkahelye: SZTE BTK Középkori és koraújkori magyar történeti tanszék

Kutatási területe: középkori magyar történelem (város-, egyház- had- és jogtörténet)

1953. június 1-én született Mohácson. Az általános isko­lát a Baranya megyei Bóly községben, a középiskolát Pécsett végezte. 1971-ben érettségizett a pécsi Nagy La­jos Gimnázium és Szakközépiskolában. Ugyanezen év­ben felvételt nyert a szegedi József Attila Tudományegyetemre (JATE). 1977-ben szerzett történelem-angol szakos középiskolai tanári dip­lomát a JATE-n. Emellett 1974 és 76 között tanulmányokat folytatott a JATE Latin nyelv és irodalom szakán is. 1977 óta a JATE, illetve jogutódja, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) dolgozója. 1977 és 1984 között a Történeti Segédtudományok, 1984 óta pedig a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék munkatársa. Jelenlegi beosztása: adjunktus. Doktori disszertációját 1980-ban, PhD disszertácóját 2005-ben védte meg.

Kutatási területe az 1526 előtti magyar történelem. Elsősorban a gazdaság- és  társadalomtörténet, azon belül várostörténet kérdéseivel foglalkozott, de érdeklődése kiterjed a középkori egyház-, jog- és hadtörténet kérdéseire is.

 Alapító tagja a Szegedi Középkorász Műhely szakmai egyesületnek. 1999 óta a The University of Hull Centre for Medieval Studies égisze alatt működő Medieval Texts and Cultures of Northern Europe kiadványsorozat szerkesztőbizottságának tagja. 2005 őszétől a Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. című, az Oxford University Press-nél megjelenő hadtörténeti enciklopédia Közép-Kelet-Euró­páért felelős társszerkesztője és szerzője. 2006. szeptember 1-től a SZTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének megbízott vezetője.

Idehaza számos országos kutatási programban dolgozott, amelyek közül a két legjelentősebb a Thuróczy-krónika latin nyelvű kommentáranyagának sajtó alá rendezésére, illetve a Korai magyar Történeti Lexikon elkészítésére irányult. Jelenleg a Pécs története nagymonográfia I. kötetének szerzőjeként a város 1367-1543 közötti históriájának megírásán munkálkodik.

Három könyve, illetve könyv terjedelmű írása, két idegen nyelvű kiadványszerkesztése, egy könyvfordítása, valamint idehaza és külföldön (Bulgária, Franciaország, Németország, Románia, Szlovákia, Szerbia) félszázat meghaladó szaktanulmánya jelent meg magyar, illetve angol nyelven. Több tucat ismertetés és tudománynépszerűsítő írás szerzője. 33 konferencián tartott előadást, amelyek közül 21 nemzetközi jellegű volt, s közülük 14 külföldön került megrendezésre.

 Publikációs jegyzék:

Könyvek, könyv terjedelmű írások:

1. Az egységesülés útján. Szeged története 1242 és 1437 között. In: Kristó Gyula: Szeged története 1. A kezdetektől 1686-ig. Szeged 1983. 347-423.

2. A magyar kalandozások. (Társszerzővel) Zrínyi Kiadó. Budapest 1989. pp. 5-77.

3. Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére. METEM Könyvek 50. Budapest pp. 307. (Szerkesztés, szakfordítás, tanulmány közzététele)

Tanulmányok:

4. „Nemzetségi" monostoraink problematikája. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio Historica. Tomus I. Szeged 1978. 11-24.

5. Oklevelek Szeged középkori történetéhez. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica (AUSz.) LXVI. Szeged 1979. 61-65.

6. Azzonfolua alio nomine Felzeged. AUSz. LXVII. Szeged 1980. 37-44.

7. Volt-e Szegeden bencés apátság? = AUSz. LXXI. Szeged 1981. 37-42.

8. A szegedi vár korai történetéhez. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VI. Szeged 1982. 53-66.

9. Movements and Changes in Hungarian Society in the 13th century. = István Petrovics (ed.): Chapters from Hungarian History. I. Szeged 1986. 45-56.

10. Capystranus. A Late Medieval English Romance on the 1456 Siege of Belgrade (Nándorfehérvár). The New Hungarian Quarterly. Budapest 1986. Vol. XXVII. No. 104. 141-145. (Társszerzővel).

11. A magyarországi vármegyék keletkezése és fejlődése 1944-ig. Utószó. = Pesty Frigyes: Az eltünt régi magyar vármegyék. I-II. Reprint. Budapest 1988. II. 513-548. (Társszerzővel).

12. Szent István államszervezése. = Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító. Zrínyi Kiadó. Budapest 1988.  45-90.

13. Szeged kronológiája 1183-1543. = Kristó Gyula (szerk.): Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig. Szeged 1992. 14-31.

14. Experiences in Teaching Hungarian History to American Students. = György Kukovecz (ed.): Teaching Modern European History. Experiences and Prospects. Szeged 1992. 37-42.

15. A korai magyar városfejlődés és az idegen jog. = Régi és új peregrináció, magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szeged 1993. 267-271.

16. Was There an Ethnic Background to the Veneration of St. Eligius in Hungary? = L. Löb-I. Petrovics-Gy. E. Szőnyi (eds.): Forms of Identity. Definitions and Changes. Szeged 1994. 77-87.

17. Temesvár és Nagyszeben. Megjegyzések egy oklevéltöredék kapcsán. = Koszta László (szerk.): Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged 1995. 401-412.

18. A honfoglalástól Mohácsig. = Kövér Lajos-Tóth Sándor László (szerk.): Kiskundorozs­ma. Tanulmányok. Szeged 1995. 75-104.

19. The Role of Towns in the Defence System of Medieval Hungary. = Philippe Con­ta­mine-Oliver Guyotjeannin (szerk.): La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge. I. Guerre et Violence. Éditions du CTHS. Paris 1996. 263-271.

20. Egy 14. századi temesvári bíró: Posztós Mihály.= AUSz CIII. Szeged 1996. 91-101.

21. Foreign Ethnic Groups and Urban Development in Medieval Hungary: the Case of Te­mesvár. = Analele Banatului. Serie nouă. Archeologie-Istorie. V. Timişoara 1997. 235-245.                      

22. Royal residences and urban development during the reign of the Anjou kings in Hungary. Historia Urbana, tomul V, 1997. nr. 1. Bucureşti 1997. 39-65.

23. The fading glory of a former royal seat: the case of medieval Temesvár.= Balázs Nagy-Marcell Sebők (eds.): The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways.

24. Festschrift in Honor of János M. Bak. CEU Press. Bp. 1999. 527-538.

25.Adalékok a középkori Temesvár kereskedelmi kapcsolataihoz. AUSz. CIX. Szeged 1999. 33-37.

26. Orgyilkosok Temesvárott: merénylet I. Károly király ellen. = Piti Ferenc (szerk.): „Magyaroknak eleiről". Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged 2000. 421-434.

27.Galambóc ostroma. = Rácz Árpád (szerk.): 1000 év a hadak útján. Nagy képes mil­len­niumi hadtörténet. Budapest 2000. 64.

28. The kings, the towns and the nobility in Hungary in the Anjou era. = Noël Coulet-Jean-Michel Matz (szerk.): La noblesse dans les territoires Angevins a la fin du Moyen Âge. Collection de l'École Française de Rome – 275. Róma 2000. 431-442.

29. A Duna-Tisza-Maros köz és Temesvár egyházi viszonyai a középkorban. Történelmi vázlat tényekkel és kérdőjelekkel. = Bárdi Nándor-Fleisz János-Pál Judit (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda 2001. 43-69.

30. A középkori Pécs polgárai. = Font Márta (szerk.): Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. Tanulmányok Pécs történetéből 9. Pécs 2001. 163-196.

31. Urban development in the Danube-Tisa-Mureş Region in the Middle Ages. = Analele Banatului. Serie nouă. Archeologie-Istorie. IX. Timişoara 2001. 389-400.

32. Secular, ecclesiastic and urban institutions in some towns of the Duna-Tisza-Maros Region in the Middle Ages. = Historia Urbana. Tom. VIII. 2000/1-2. Bucureşti 2001. 115-126.

33. Az „igaz hit" pislákoló fénye: a Temesvárott élő raguzai kereskedők levele XIII. Gergely pápához. = Bibók Károly-Ferincz István-Kocsis Mihály (szerk.): Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szeged 2002. 403-410.

34. A Temes megyei tisztikar legkorábbi kiadványai. = AUSZ CXVI. Szeged 2002. 21-29.

35. Fortély és állhatatosság. Küzdelem a szabad királyi városi rang elnyeréséért. = Szeged 14 (2002) 5. sz. 16-21.

36. Contributions to the veneration of Saint Eligius in Medieval England. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged. Vol. 2. Szeged 2003. 11-19.

37. Transformations in Contemporary Europe since 1945. East-Central Europe. = Szent­ir­mai László (szerk.): ERASMUS előadások/The ERASMUS LECTURES (válogatás/selection) 1998-2003. I. Szeged 2003. 113-120. (Elektronikus formában megjelent a Magyar Baráti Közösség (USA) Itt-Ott című folyóiratának 2003. július 31-ei számában.)

38. Módszertani problémák a középkori Temesvár történetének kutatása kapcsán. = Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Tanulmányok Pécs történetéből. 14. Pécs 2003. 143-160.

39. Dél-dunántúli és dél-alföldi városok kapcsolata Felső-Magyarországgal a középkorban. = Csukovits Enikő-Lengyel Tünde (szerk.): Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. szá­zadban. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 35. Budapest 2005. 131-158.

40. Újabb adatok Pécs középkori polgárságának történetéhez. = Almási Tibor-Draskóczy István-Jancsó Éva (szerk.): Studia professoris-professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Magyar Országos Levéltár. Budapest 2005. 275-279.

41. A Witch-Hunt in Szeged in the Early Eighteenth Century. = Blanka Szeghyová (ed.): The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Pro Historia. Bratislava 2005. 108-116.

42. The Burghers of Medieval Temesvár/Timişoara in the Light of Written Sources. = Analele Banatului. Serie nouă. Archeologie-Istorie. XII-XIII (2004-2005).Timişoara 2005. 317-323.

43. A középkori pécsi egyetem és alapítója. = Aetas. 20 (2005) 4. szám 29-40.

44. A középkori Pécs utcái. = Pilkhoffer Mónika-Vonyó József: A 2001-2004 között megrendezett Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai. Tanulmányok Pécs történetéből 18. Pécs. 2006. 43-60.

45. Hungary and the Adriatic Coast in the Middle Ages. Power Aspirations and Dynastic Contacs of the Árpádian and Angevin Kings in the Adriatic Region. = Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged. 2006. Vol. 5. 62-73.

46. A Délvidék és a török veszély: a nándorfehérvári diadal és előzményei. = Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2006/2. (37. szám) 11-19. (Elektronikus formában megjelent a Magyar Baráti Közösség (USA) Itt-Ott című folyóiratának 2006. július 31-ei számában.)

47. A középkori Temesvár polgárai és lakói. = AUSZ CXXIV. Szeged 2006. 29-38.

48. A végzetes szóváltás. (Cillei Ulrik halála). = Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2006/4. (39. szám) 36-38.

Szerkesztés:

49. Chapters from Hungarian History. I. Szeged 1986. pp. 1-126.

50. L. Löb-I. Petrovics-Gy. E. Szőnyi (eds.): Forms of Identity. Definitions and Changes. pp. 168. Szeged 1994.

Szakfordítás:

51. Boba Imre: Morávia története új megvilágításban. METEM-könyvek 11. Budapest 1996. 196. pp. (Boba Imre életrajzával és szakirodalmi munkásságával.)

!