dr. Mészáros Kálmán PhD

meszaros.JPGtörténész

2711 Tápiószentmárton, Móra Ferenc u. 66.

meszaros.kalman@hm-him.hu

Születési éve: 1973

Munkahelye: Hadtörténeti Intézet, Budapest

Kutatási területe: Rákóczi-szabadságharc, kuruc tisztikar

1973. október 17-én született Nagykátán (Pest megye). Középiskolai ta­nulmányait Szolnokon a Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte, majd 1992-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-levéltár szakon folytatta tanul­mányait. Mindkét sza­kon 1998 februárjában diplomázott. Közben néhány hónapig az ELTE BTK Történeti Könyvtárában, majd 1997. október 1-jétől a Hadtörténeti Intézet tudományos kutatójaként dolgozott. 2003-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen eredményes „C" típusú középfokú katonai szakmai angol nyelvvizsgát tett.

2005-ben a Debreceni Egyetem doktori programja keretében, egyéni felkészülőként szerzett doktori (PhD) tudományos fokozatot summa cum laude minősítéssel. Témaveze­tője Kovács Ágnes volt. Disszertációját „A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája, 1703-1711" címmel írta meg, jelenleg ennek közreadásán dolgozik.

Szűkebb kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc, mely témakörében számos tudományos konferencián tartott előadást.

1999-től a vajai Vay Ádám Múzeum forráskiadvány-sorozatának (Folia Rákócziana) egyik szerkesztője, az újraindult sorozat 8. és 9/1. kötetét Molnár Sándorral közösen szerkesztette. A Nap Kiadónál 2005-ben útjára indított Rákóczi Források sorozat szerkesztő­jeként eddig egy kötet gondozott.

Publikációs jegyzék:

1. Fejezetek Jászladány 1848-49. évi történetéből. A Damjanich János Múzeum 1991/92. évi helytörténeti pályázatán ifjúsági kategóriában megosztott első díjjal jutalmazott pályamunka. Múzeumi Levelek, 71-72. Szerk.: T. Bereczki Ibolya és Gulyás Katalin. Szolnok, 1993. 71-87.pp.

2. „Tanullyatok szorgalmatossan, mert én ennel tinéktek nagyob kincset nem adhatok…" Neve­lés­tör­téneti adalék a 18. sz. elejéről. Neveléstörténeti Tájékoztató, 4. évf. 1994. 1. sz. 5-7.pp.

3. Újabb adalékok II. Rákóczi Ferenc tábornokainak életrajzához. Turul, 68. évf. 1995. 93-96.pp. 

4. Két Csáky László halála. (1698, 1708). Fons (Forráskutatás és történeti segédtudományok), 2. évf. 1995. 375-378.pp.

5. Jászkunok a kuruc hadszervezetben (1703-1711). Redemptio, 2. évf. 1995. 2. sz. 11p.

6. A Nagyidai család II. Rákóczi Ferenc szolgálatában. Fons (Forráskutatás és történeti se­géd­tudományok), 3. évf. 1996. 235-245.pp.

7. Adalékok a Károlyi család levéltárában lévő mustrakönyvek keltezéséhez. Fons (Forrás­kutatás és történeti segédtudományok), 4. évf. 1997. 1. sz. 99-105.pp.

8. Adalékok a vajai Ibrányi család történetéhez és Ibrányi László kuruc ezredes életrajzához. Rákóczi-kori tudományos ülésszak II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai, valamint Vay Ádám hamvai hazahozatalának 90. évfordulója alkalmából. 1996. október 25. Szerk.: Heckenast Gusztáv, Molnár Sándor, Németh Péter. Vaja, 1997. 65-80.pp.

9. Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban. I-II. kötet. Közreadja: Bánkúti Imre. Pest Megye Monográfia Alapítvány, Budapest, 1996. 982 p. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, 2.) Ismertetés. Levéltári Közlemények, 68. évf. 1997. 266-271.pp.

10. Hadseregszervezés és redukció a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 112. évf. 1999. 602-626.pp.

11. Zemplén vármegye katonai összeírása 1704-ben. Zemplén népessége, települései. Tanulmá­nyok Németh Gábor emlékére. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 1999. (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 37.) 112-238.pp.

12. Egy ajánlható történelem tankönyv és munkafüzet. Ismertetés: Száray Miklós – Kojanitz László: Történelem II. Középkor, kora újkor. Tankönyv, illetve Munkafüzet és szöveggyűjte­mény általános iskolásoknak. Bp., 1998. Iskolakultúra, 9. évf. 1999. 9. sz. 120-123.pp.

13. Jászfényszaru összeírásai a XVII-XVIII. század fordulóján. (1699-1705-1710-1713) Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról. Szerk. Langó Péter. Jászfényszaru, 2000. 165-219.pp.

14. Galambos Ferenc kuruc szenátor, tiszántúli vicegenerális iratai. Előmunkálatok az Archivum Rákó­czia­num újabb kötetéhez. „Rákóczi urunk … hadaival itten vagyunk." A Szatmárnémetiben 1999 áprilisában megrendezett „Élő Rákóczi" konferencia anyagából szerk. Takács Péter. Debrecen-Nyír­egy­háza, 2000. 87-109.pp.

15. A Sajó-Hernád melléki hajdúvárosok katonaállítása a Rákóczi-szabadságharcban. Hegyaljai felkelés 1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36. 225-247.pp.

16. Két kuruc tábornokné. Nagyszegi Gáborné Urai Éva és Berthóty Istvánné Váradi Erzsébet. Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfor­dulójára. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. II. köt. A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 41. 219-231.pp.

17. Egy újrainduló sorozat elé. Molnár Sándorral közösen. Károlyi Sándor levelei Érsek­újvárból és három várvédő szabályzata. 1710. április, október. Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bánkúti Imre. Folia Rákócziana, 8. Vaja, 2000. 7 p.

18. Egy derék kuruc törzstiszt. Források Hancsok Ádám főstrázsamester életéhez. Zounuk. A Jász-Nagy­kun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 15. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2000. 381-407.pp.

19. Dunántúli lovasezredek Károlyi Sándor kuruc generális 1704. január-áprilisi hadjáratában. „Huszárok a történelem forgószínpadán". Tudományos konferencia: Sárvár, 2000. szeptember 14-15. Szerk. Söptei István. Sárvár, 2000. Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, 5. 49-75.pp.

20. Levéltári Nap a szolnoki megyeházán. 2000. szeptember 27. Beszámoló. Hadtörténelmi Közlemények, 113. évf. 2000. 949-951.pp.

21. Kis Albert; Kökényesdi László; Kray Jakab; kurucok; labancok. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 11. köt. Kir-Lem. Bp., 2000. 23., 416., 541., 650., 698. p.

22. „Egy életrajzi adattár problémái." Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére. A Miskol­con, 2000. március 24-25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai. Szerk. Bessenyei Jó­zsef. Miskolc, 2001. 98-101.pp.

23. Heckenast Gusztáv műveinek bibliográfiája (1946-2000). uo. 209-231.pp.

24. Tábornoki és törzstiszti kinevezések a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemé­nyek, 114. évf. 2001. 303-360.pp. [Helyreigazítás a 2001. évi összevont tartalomjegyzék végén!]

25. libertás; magyar emigráció (csak a Thököly- és Rákóczi-emigrációról szóló rész); Máriássy Ádám; martalék. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 12. köt. Len-Mep. Bp., 2001. 109., 411., 700., 748. p.

26. nagymajtényi fegyverletétel; Nagyszegi Gábor; nagyszombati csata; Nemesi Kompánia Szó­cikkek. Magyar Nagylexikon, 13. köt. Mer-Nyk. Bp., 2001. 518., 534., 536., 621. p.

27. A zernyesti csata, 1690. augusztus 21. A trencséni csata, 1708. augusztus 3. = Rubicon, 13. évf. 116. sz. 2002/2. Daliás idők. A magyar történelem nagy csatái. 31-33., 40-42.pp.

28. A magyar térképészet nagyjai. Die Großen der Ungarischen Kartographie. Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750). Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus. Vorträge wissenschaftlicher Gedenktagungen und Ausstellungskatalog. Szerk. Plihál Katalin, Reisz T. Csaba, Török Enikő. (Libri de libris.) (Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 305 o.) [Ismertetés.] = Hadtörténelmi Közlemények, 115. évf. 2002. 204-208.pp.

29. A kuruc kor szereplői Pápán. Adatok a város anyakönyveiből. Írott és tárgyi emlékeink ku­tatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Szerk. Mészáros Kálmán. Budapest, 2002. 149-176.pp.

30. Bánkúti Imre műveinek bibliográfiája (1948-2001). uo. 335-343.pp.

31. A szabadságharc tisztikara. Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadság­harcról. Szerk. és az előszót írta: Czigány István. Budapest, 2002. 157-188.pp.

32. Város és hadsereg a Rákóczi-szabadságharcban. Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti.) Zborník príspevkov z medzi­národnej ve­deckej konferencie v Bratislave 14. – 15. novembra 2001. Hadsereg, város, társada­lom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és összefüggések.) A bratis­lavai nemzetközi tudományos konferencia anyagai 2001. november 14-15. Főszerk.: Dangl, Vojtech – Varga J. János. Bra­tislava, 2002. 139-157.pp.

33. Ocskay László; Okolicsányi Pál; ónodi országgyűlés; Orlay Miklós; Orosz Pál; Ottlyk György; Pálffy János; Palocsay György; Pápai János; Pekry Lőrinc; Perényi Miklós. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 14. köt. Nyl-Pom. Bp., 2002. 45., 71., 160., 207., 215., 310., 443., 456., 494., 633-634., 670. p.

34. Rabutin de Bussy, Jean-Louis; Ráday Pál; Radics András; Rákóczi Ferenc, II.; Rákóczi György; Rákóczi József; Rákóczi-szabadságharc; Ráttky György; romhányi csata; Sarolta Amália; Schlick, Leo­pold Adam Joseph. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 15. köt. Pon-Sek. Bp., 2002. 238., 247., 250., 290-291., 292., 293-294., 327., 600., 814., 867. p.

35. Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. S. a. r. (a bevezető ta­nulmányt írta, kiegészítő jegyzetekkel, bibliográfiával és mutatókkal ellátta): ~. Bp., 2003.

36. A győrvári ütközet (1706. november 6-7.) Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Budapest, 2003. 144-156.pp.

37. Ifjú Kemény János, II. Rákóczi Ferenc bejárója. Adalék a fejedelmi udvartartás történetéhez. Honi soit qui mal y pense. Dr. Makai Ágnes születésnapjának tiszteletére. Szerk. Sallay Gergely Pál és Závodi Szilvia. Budapest, 2003. július 4-én. Egyedi kiállítású, oldalszámozás nélküli emlékkönyv az ünnepelt számára. Egy másolati példány megtalálható a Hadtörténeti Múzeum adattárában: Ad/2613.2003.

38. A tiszaháti bujdosómozgalom és vezéralakjai. Hadtörténelmi Közlemények, 116. évf. 2003. 759-775.pp.

39. Sajó-Hernád vidéki hősi halottak Kiskunhalason. Adatok az 1703. október 5-i halasi ütközet kuruc veszteségeihez. Hadtörténelmi Közlemények, 116. évf. 2003. 824-832.pp.

40. „A beregszászi zászlóbontás emlékére. Anno 1703." Tudományos konferencia és megem­lékezés. Beregszász, 2003. május 24. – Salánk, 2003. május 25. Beszámoló. Hadtörténelmi Közlemények, 116. évf. (2003) 947-950.pp. Társszerző: Baráth Julianna.

41. Sennyey István; Sibrik Miklós; Sréter János; szatmári béke; szécsényi országgyűlés; Szirmay András; Szirmay István; Szluha Ferenc. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 16. köt. Sel-Szö. Bp., 2003. 15., 53., 247., 528., 553-554., 808-809., 847. p.

42. talpasok; Telekesy István; Teleki Mihály; Thoroczkay István; tiszaháti felkelés; Tokaji Ferenc; trencséni csata; Udvari Tanács. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 17. köt. Szp-Ung. Bp., 2003. 136., 278., 280., 441., 497., 537., 714., 856. o.

43. Csajághy János kuruc brigadéros halála. Adalék Thaly Kálmán történetírói módszeréhez. Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. A Magyar Történelmi Társulat gyöngyösi konfe­renciája. Szerk. Katona Csaba. Budapest, 2004. 47-55.pp.

44. Adalékok a vajai Ibrányi család történetéhez és Ibrányi László kuruc ezredes életéhez. Rövidített újraközlés, vö.: 1997. A Rákóczi-szabadságharc. Szerk. R. Várkonyi Ágnes, Kis Domokos Dániel. Budapest., 2004. (Nemzet és emlékezet.) 497-503.pp.

45. Damjanich János; Bezerédj Imre; Rákóczi erdélyi fejedelemmé választása; Nagysándor József. Ismertető szócikkek. Nemzeti évfordulóink 2004. I. évf. 1. sz. Főszerk. Estók János. 13., 47., 49., 56. p.

46. Vay Ádám; vetési pátens; Wesselényi István; Zay András; zsibói csata. Szócikkek. Magyar Nagylexikon, 18. köt. Unh-Z. Budapest., 2004. 285., 407., 667., 806., 893. p.

47. Képeskönyv. Bilderbuch. Picture Book. Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok, Szerk.: Szijj Jolán. (Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2003. 2., bővített kiadás, 196 o.) Ismertetés. Hadtör­ténelmi Közlemények, 117. évf. 2004. 315-317.pp. Társszerző: Veszprémy László.

48. Egy kiadvány margójára. A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I-II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerkesztette Tamás Edit. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 45-46. Sárospatak, 2003. 424+328 p. Részletes kritikai ismertetés. Hadtörténelmi Közlemények, 117. évf. 2004. 750-772.pp.

49. Beszámoló a Gyöngyösön 2004. március 26-án megrendezett Rákóczi Ferenc emlékülésről. Századok, 138. évf. 2004. 957-959.pp.

50. Sajó-Hernád vidéki hősi halottak Kiskunhalason. Adatok az 1703. október 5-i halasi ütközet kuruc veszteségeihez. Halasi Múzeum, 2. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évforduló­jára. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, 2004. 139-146.pp. A Hadtörténelmi Közlemények 2003/3-4. számában megjelent közlemény kissé átdolgozott, bővített változata.

51. Heves-Külső-Szolnok vármegye zsoldosállítása 1706 tavaszán. Forrásközlés. Acta Acade­miae Pae­da­gogicae Agriensis. Nova series tom. XXVIII. Sectio Historiae. – Az Eszterházy Károly Főiskola Tudo­mányos Közleményei. Új sorozat XXVIII. kötet. Tanulmányok a történelemtudo­mány köréből. Párhuzamos történelmi évfordulók. (1703/1803-2003) Szerk. Gebei Sándor. Eger, 2004. 19-30.pp.

52. The Palatial Court Regiment of Ferenc II. Rákóczi. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata, 5. évf. 2004/3-4. – NB. csak 2006 elején jelent meg. Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában. Europe and Hungary in the Age of Ferenc II Rákóczi. Nemzetközi konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, a Közép-európai Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a budapesti Francia Kulturális Intézet, a Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár szervezésében. Budapest, 2003. szeptember 24-26. 175-194.pp.

53. Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. S. a. r., kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. Bp., 2005. 510 p. História Könyvtár. Krono­lógiák, adattárak, 8.

54. A szerb-kuruc megbékélési törekvések egyik szorgalmazója: Hellebronth János kuruc ezereskapitány. Szerk. Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. A Pécsi Egyházmegye a 17-18. szá­zadban. Pécs, 2005. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, I.) 52-66.pp.

55. Egy reprezentatív testőrszázad II. Rákóczi Ferenc udvarában. A kapcsos palotások névjegyzékei (1706. május-szeptember). Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlé­kére. Szerk. Hausner Gábor. A szerkesztésben közreműködött: Csákváry Ferenc, Kincses Katalin Mária, Mészáros Kálmán, Tóth Ferenc. Budapest, 2005. 469-477.pp.

56. Pest-Pilis-Solt vármegye kuruc alispánjai. Hozzászólás Horváth Lajos közleményéhez. Turul, 78. 2005. 52-53.pp.

57. Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi Tükör I-II. Naplók, jelentések emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról. A jegyzeteket írta és a mutatók névanyagát összeállította Bánkúti Imre. Millenniumi Magyar Történelem. Források. Osiris Kiadó Budapest, 2004. 510 + 552 p. Ismertetés. Századok, 139. 2005. 1053-1055.pp.

58. Egy fogolynévsor a Rákóczi-szabadságharcból. 1705. február 4. Hadtörténelmi Közlemé­nyek, 118. évf. 2005. 811-834.pp.

59. A Partium közjogi helyzete a Rákóczi-szabadságharcban. Jubileumi Rákóczi Évek 3. 2003-2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Szerk. Dukrét Géza. H. n. Nagyvárad, 2005. 162-171.pp.

60. A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből. Összeállította: Bánkúti Imre. Szerkesztette Dobrossy István. (I. k., 1703-1704: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség, Miskolc, 2004. 264 p.; II. k., 1705-1707: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 2003. 318 p.; III. k., 1708-1709: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolci Idegenforgal­mi és Kulturális Iroda, Miskolc, 2003. 304 p.; IV. k., 1710-1711: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány, Miskolc, 2005. 252 p. Ismertetés. Hadtörténelmi Közlemények, 119. évf. 2006. 243-246.pp.

61. Vay Ábrahám szerepvállalása a bújdosók 1672. évi támadásában. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 157–161.pp.

!