dr. Kaposvári Gyöngyi, Kovácsné

kaposvari-gyongyi.JPGirodalomtörténész, muzeológus

5000 Szolnok, Szántó krt. 47. II/7.

kaposvari@djm.hu

Születési éve: 1959

Munkahelye: Damjanich János Múzeum, Szolnok

Kutatási területe: Jász-Nagykun-Szolnok Megye irodalomtörténete,

sajtótörténet, művelődéstörténet

Szolnokon született. A Verseghy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1977-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet­tu­do­má­nyi Karán szerezett okleveles magyar nyelv és irodalom szakos kö­zép­iskolai tanár és könyvtáros diplomát 1982-ben. 1982. szeptember 1-től dol­gozik a Damjanich János Múzeumban Szolnokon, először könyvtárosként, mint a szakkönyvtár vezetője, 1987-től pedig irodalomtörténész muzeológusként. 2002. július 1-től a Jász-Nagy­kun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatóhelyettese. 1987-ben doktorált nyelvészetből, mai magyar nyelvből az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, disszertációja témája Örkény István egyperces novelláinak szövegtani elemzése volt.

Muzeológusként kutatási területe Jász-Nagykun-Szolnok megye irodalmi emlékei. A megye az irodalmi emlékeket tekintve kevéssé feltárt terület volt. Bár számos publikáció közzétette jeles személyiségek a megyéhez kötődő kapcsolatait, valamely oktatási intézmény híressé vált tanulóinak, tanárainak munkásságát, esetleg az egy-egy településhez kötődő eseményeket – átfogó, az egész megyét felölelő kutatások nem folytak. Az addigi feltáró tevékenység sem területileg, sem időben, sem a személyeket tekintve nem fogta át a régiót. Ezenkívül a tájékozódást az is hátráltatta, hogy nem állt rendelkezésre nyilvántartás a feltárt adatokról. Ennek a hiánya egyre inkább megmutatkozott. 1988-tól építette a Damjanich János Múzeum Irodalmi Adattárát, mely kettős célt szolgál: egyrészt feltérképezi a meglévő kutatásokat, másrészt ezeket továbbfejlesztve szisztematikusan összegyűjti a megyére vonatkozó irodalomtörténeti adatokat. E téren kapcsolódott a Petőfi Irodalmi Múzeum által koordinált országos kutatási programhoz, melynek célja Magyarország irodalmi topográfiájának elkészítése. A feldolgozás során az ehhez javasolt szempontrendszert is felhasználta. A számítógépes adatbázis kialakítását OTKA-tá­mo­gatással végezte 1998 és 2001 között.

Kutatási eredményeit tanulmányokban publikálja – elsősorban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet által kiadott évkönyvekben, tanulmánykötetekben -, illetve szakmai konferenciákon ismerteti. Távlati célja, hogy teljes egészében feltárja Jász-Nagykun-Szol­nok megye irodalmi emlékeit, és kötetbe válogatva megjelentesse az arra érdemeseket. A dolgozatok, cikkek írása mellett szerkesztői tevékenységet is végez. Az utóbbi években három kiadványsorozatnak a társszerkesztője: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve; Documentatio Historica. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága forráskiadványai; valamint Pelikán könyvek. A Jászkunság folyóirat művészeti sorozata.

Tagja a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Mikszáth Társaságnak, a Pulszky Társaságnak és a Magyar Múzeumi Történész Társulatnak. A szolnoki Verseghy Körben vezetőségi tagként tevékenykedik.

Publikációs jegyzék:

1. Múzeumi Levelek 1-50. Repertórium. (Múzeumi Levelek 57-58.) Szolnok, 1988. 144 p.

2. A kisújszállási földművelés szókincse. In: Jubileumi tudományos ülés a jászkunságiak bácskai kitelepülésének 200. évfordulóján. Szerk.: Bagi Gábor, Kaposvári Gyöngyi. (Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 44-45.) Szolnok, 1989. 163-169.pp.

3. Örkény István Budapest című novellájának szövegtani elemzése. In: Pedagógiai Tükör. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet folyóirata. 1990/4. 5-22.pp., 1990.

4. Adatok a Jászság irodalmi topográfiájához. In: Irodalomismeret 1993/1-2. 120-124.pp., 1993.

5. Úszó jégtáblán a Tiszán Abádszalóktól Kőtelekig. In: A szülőföld szolgálatában. Tanulmányok a 60 éves Fazekas Mihály tiszteletére. Gulyás Katalin közreműködésével szerk.: Bagi Gábor. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 49.) Szolnok, 1994. 245-250.pp.

6. Irodalmi muzeológia Magyarországon. Jász-Nagykun-Szolnok. In: Irodalomismeret 1994/1. 95 p., 1994.

7. Örkény István: Információ című egyperces novellájának szövegtani elemzése. In: Tanulmányok és Közlemények. Szerk.: Ujváry Zoltán. Debrecen-Szolnok, 1995. 501-509.pp.

8. Kaposvári Gyula munkásságának bibliográfiája. In: Varia Museologica. Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről. Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Vál.: Szabó László, Szabó István, Madaras László. Szöveggondozás: Kaposvári Gyöngyi. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 55-56.) Szolnok, 1996. 609-691.pp.

9. Írók, költők Abádszalókon. In: Abádszalók. Szerk.: Ujváry Zoltán. Abádszalók, 1996. 339-357.pp.

10. Írók, költők a Jászságból. In: A Jászság a magyar kultúrában. Konferencia, 1995. Szerk.: Dr. Ujváry Zol­tán. (Jászkunság füzetek 12.) Szolnok, 1998. 138-147.pp.

11. Hild Viktor válogatott bibliográfiája. In: Hild Viktor 1855-1929. Egy tudós portréja. (Szolnoki arcképcsarnok 1.). Szerk.: Kaposvári Gyöngyi, Pató Mária. Szolnok, 1998. 41 p.

12. „… Melly hatalmas a' mi nemzeti magyar nyelvünk". Egy jászladányi születésű reformkori nyelvész: Antal Mihály. In: Tisicum XI. Szolnok, 1999. 349-354.pp.

13. A megszűnt zsinagóga helyén. Kiállítások a Szolnoki Galériában. (Pató Máriával közösen.) In: Jászkunság 1999/2. 125-135.pp., 1999.

14. Szolnoki arcképcsarnok. Összeáll. Pató Máriával közösen. In: Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Szerk.: V. Szász József. Szolnok, 2000. 229-233.pp.

15. A Tisza az irodalomban. In: „A Tiszavölgy: fajtánk bölcsője". Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, 2000. 373-390.

16. Egy tizenkilencedik századi hölgy-író: Kempelen Riza. In: A Jász Múzeum Évkönyve 1975-2000. Szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit, Kiss Erika. Jászberény, 2001. 353-359.pp.

17. Irodalomtörténeti kutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Ember és környezete. Tudományos ülésszak 1999. november 22-23-án Szolnokon. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 58.) Szolnok, 2002. 189-192.pp.

18. Szócikkek: Balogh Béla, Csete Balázs, Hild Viktor, Jauernik Miklós, Kaposvári Gyula, Kontsek Ká­roly, Turcsányi István. In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Főszerk.: Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest, Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó, 2002.

19. A szolnoki múzeum 70 éves. A kezdetektől a II. világháborúig. In: Történeti muzeológiai szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 3. Főszerk.: Pintér János. 107-119.pp., 2003.

20. Balogh Béla, a szolnoki múzeum megalapítója. In: Történeti Muzeológiai Szemle 4. Szerk.: Ihász István, Pintér János. 181-190.pp. (Pató Máriával közösen) 2004.

21. Dr. Balogh Béla életrajza. In: Balogh Béla, 1890-1947. Egy tudós tanár életútja. Szolnok, 2004. 7-11.pp.

22. Szolnok város múzeumi gyűjtőhelye. In: Balogh Béla, 1890-1947. Egy tudós tanár életútja. Szolnok, 2004. 47-61.pp.

23. Dr. Balogh Béla, a gimnáziumi tanár. In: Balogh Béla, 1890-1947. Egy tudós tanár életútja. Szolnok, 2004. 87-89.pp.

24. Dr. Balogh Béla múzeumalapító. In: Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. Szolnok, 2004. CD 7 p. (Pató Máriával közösen.)

!