dr. Fülöp Tamás PhD

dr. Fülöp Tamás PhD megyei levéltár igazgató, Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

5000 Szolnok, Pozsonyi út 40–42

fuloptamas@szolarchiv.hu

Tel: 56/421 404

Születési éve: 1973

Kutatási területe: 19. századi eszme-, politika-, közigazgatás- és gazdaságtörténet

Doktori disszertáció

Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggéseiben. Kézirat. Debrecen, 2005. (Témavezető: Dr. Velkey Ferenc, Opponensek: Prof. Dr. Gergely András, Dr. Fazekas Csaba) Minősítés: summa cum laude, (245. pp.)

Publikációs lista

Kötetek

1.  Tanulási útmutató és munkafüzet a Magyarország gazdaságtörténete 1848-1944. c. tantárgyhoz. Távoktatás. Szolnok, 1999. 55. pp.

2.   Magyarország gazdaságtörténete 1945-1989. I. rész A magyar gazdaság története 1945 és 1956 között. Szolnoki Főiskola. Szolnok, 2003. Főiskolai jegyzet. (Lektorálta: Apor Balázs)

3.  Szakdolgozati Útmutató. Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Összeállította: Fülöp Tamás. Konzulens és lektor: Dr. Kacsirek László CSc. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2003.

4.   Gazdaságtörténet. Tantárgyi kalauz. (Távoktatási tananyag Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. c. tankönyvhöz.) Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. 83. pp.

5. Gazdaságtörténet. Tutori kalauz. (Távoktatási tananyag a Fülöp Tamás: Gazdaságtörténet Tantárgyi kalauz. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. c. tankönyvhöz.) Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. 27. pp.

Társszerző

6.  „A város ipara a XIX. és XX. században”- könyv önálló fejezete Megjelent: In.: Szolnok – A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. szerk.: V. Szász József Dinasztia Kiadó Bp., 2000. 193-209. old.

7.  Apor Balázs – Fülöp Tamás: „Forradalom és megtorlás Szolnokon” – Interjú Buda Ernővel, a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 előtti főmérnökével. Megjelent: In.: Sic Itur ad Astra 2001. 3-4. szám 5-58. p.

8.  Ülősztrájk a fúrótornyok körül. Tiltakozás és megtorlás a szolnoki kőolajosoknál 1956-58-ban” Megjelent: In.: „A demokrácia 10 éve. 1989-1999.” c. Tanulmánykötet Nyíregyháza, 1999. 55-61. old.

9.  Nyugat-Európa és Amerika képe Széchenyi történetszemléletében.” In.: Széchenyi Magyarországa és Európa (Tudományos konferencia Magyar Tudományos Akadémia és Budakeszi, 2000. szept. 21-23.) (Szerk.: Pelyach István) Széchenyi Társaság, Bp., 2004. 154-159. p.

10.  „Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései II. köt. Buda Ernő I-II. köt. Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg, 2006. Idézések: I. köt. 156-157., 225-226., 265-266. pp. (Az idézett mű: Apor Balázs-Fülöp Tamás: „Forradalom és megtorlás Szolnokon” – Interjú Buda Ernővel, a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 előtti főmérnökével. Megjelent: In.: Sic Itur ad Astra 2001. 3-4. szám 5-58. p.)

11.  „Egy reformkori modernizációs alternatíva. Gazdasági és társadalmi kihívásokra adott válaszok Gróf Széchenyi István Hitel című művében.” In.: XI. Nemzetközi Tudományos Napok, A Tudományos Napok Előadásai I-II. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 2008. március 27-28. 643-648. old.

   Tanulmányok és forrásközlések

12.  „Széchenyi István történelemszemléletének aktuális elemei A Kelet népe vitában.” Szakdolgozat. Debrecen, 1998.

13.   „legyünk mi […] ha lehet mindenben: az oknak népe” – Széchenyi István történelemszemlélete és A Kelet népe. In: Acta Universitatis Debreceniensis Ludovico Kossuth Nominatae Series Historica LI. Történeti Tanulmányok VII. KLTE. Szerk.: Takács Péter. Debrecen, 1999. 115-129. p.

14.  „Adalékok Szolnok város ipartörténetéhez” – elhangzott: a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Jubileumi és Tudomány Napi Konferenciáján 1999. nov. 5-én. In.: Economica I. A Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Tudományos Közleményei I. Szolnok, 1999. 197-208. old.

15.  Elfogadva, előkészületben: „Szolnok város gazdasági életének néhány jellegzetessége 1956-1996 között a statisztikai adatok tükrében” In: „Szolnoki magánforradalom 1956/2000.” Szerk.: Közérdek Alapítvány, Szolnok.

16.  „Gróf Széchenyi István és az angol alkotmányosság” Megjelent: In.: ECONOMICA (A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei) II. szám 77-85. p.

17.  „Személyes ügyünk ez a város” – In.: Szolnokiak Szolnokról. Vallomás- és interjúkötet. (Szerk.: Szoboszlai Zsolt – Kertész Róbert) Szolnok, 2001. 67. old.

18.   A haladás gondolata Széchenyi eszmerendszerében. In.: DIALÓGUS 2003. november (II. évf. 1. sz.) 9-20. p.

19.  A „volt birodalmak” földjén – Széchenyi keleti utazása 1818-1819-ben (I. rész). In.: Posztbizánci Közlemények V. Studia Postbizantina Hungarica 2002. 37-54. p.

20.  „Szovjet főhadiszállás Szolnokon. Kőolajosok a vádlottak padján. Adalékok az alföldi megyeszékhely 1956-os eseményeihez.” In.: Jászkunság 2003. Almanach. 130-147. p.

21.  A „nemzetvénség” percepciójától a „nemezi fiatalság” kinyilatkoztatásáig – A magyar nemzet életkorának meghatározása és funkciója Gróf Széchenyi István történetszemléletében. In.: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVII. Történeti Tanulmányok XIII. DE. Szerk.: Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 51-73. p.

22.   A „rizs árdifferencia ügye”. A karcagi termelőszövetkezeti tagság megmozdulása az 1956-os forradalom időszakában” In.: Jászkunság, XLIX. évf. 1956-os különszám. 2006. 86-97. old.

23. Elfogadva, megjelenés alatt: Szolnok 1956-os mitológiájáról és a megtorlás osztályszempontjairól. In.: Dialógus, 2006.

24. Az eszmetörténeti vizsgálatok egyik lehetséges aspektusa a Széchenyi-historiográfiában. In.: Jászkunság, L. évf. 1-2. szám 2007. 122-132. old.

25.  „Gróf Széchenyi István kereskedelmi reformjavaslatai a Hitelben” Összefoglaló In.: Reformok útján. Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja 2007. tiszteletére. Budapesti Gazdasági Főiskola, 2007. november 8-9. BGF, Budapest, 2007. Kereskedelem és marketing szekció, 53. old.

26.  A „Karcagi precedens.” Szolnok megye rizstermelő szövetkezeteinek megmozdulása az 1956-os forradalom időszakában. ZOUNUK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, (2007) 22. sz. 245-301. p.

27.  Gróf Batthyány Lajos, a polgári átalakulás vértanú-miniszterelnöke. In.: Jászkunság, L. évf. 3-4. szám 2007. 13-19. old.

28.  „A különbség köztünk…” – Gondolatok Batthyány Lajos és Széchenyi István reformkori politikai nézetkülönbségeiről. In.: Jászkunság, L. évf. 3-4. szám 2007. 20-46. old.

29.  Gróf Széchenyi István kereskedelmi tárgyú reformjavaslatai a Hitelben. In.: Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve 2007. (Szerk.: Majoros Pál) Budapesti Gazdasági Főiskola Bp., 2008. 419-427. old.

30.  „Egy reformkori modernizációs alternatíva. Gazdasági és társadalmi kihívásokra adott válaszok Gróf Széchenyi István Hitel című művében.” In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok, A Tudományos Napok Előadásai I-II. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2008. 643-648. old.

31.  Előszó – Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultás VII. Évkönyv. Alumni Book, Szolnok, 2008.