dr. Bagi Zoltán Péter PhD

bagi-zoli.JPGfőlevéltáros, a Szegedi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa

6723 Szeged, Malom u. 11.

zoliszeged@freemail.hu

Születési éve: 1974

Munkahelye: Csongrád Megyei Levéltár, Szeged

Kutatási területe: A Német-római Birodalom és a Magyar Királyság

kapcsolata a 16-17. században

1974. december 30-án született Debrecenben. Tizennyolc éves ko­ráig a „Kálvinista Rómától" mintegy 25 kilométerre nyugatra elte­rülő Balmazújvároson élt szüleivel. Itt végezte általános és középiskoláit is. Általános iskolás korában két alkalommal nyert Hajdú-Bihar Megyei tanulmányi versenyt történelemből, míg gimnáziumban a Magyar Írószövetség pályázatán kapott első díjat tanulmány kategóriában egy történelmi témájú pályaművével, s emellett Sárvár város különdíját is elnyerte. Érettségi után, 1993-ban sikeresen felvételizett a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem szakára. Itt Dr. Tóth Sándor László irányításával kezdte el kutatásait a 15 éves háború történetéről, közelebbről Esztergom 1595. évi ostromáról. Elkészült dolgozatával 1997-ben az OTDK miskolci döntőjében második helyezést ért el. A diploma megszerzése után 1998-ban felvételt nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kora Újkori magyar történeti programjába. Témavezetője, dr. R. Várkonyi Ágnes professzorasszony irányításával tovább folytatta kutatásait immáron „a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolatairól a tizenöt éves háború időszakából" című témakörben. 1999. novemberétől a Csongrád Megyei Levéltár alkalmazásában áll. Szentesen, majd 2002 óta Szegeden dolgozik levéltárosként. 2000. februárjától óraadóként a Szegedi Tudományegyetemen is alkalmazásban áll, 2005 februárjában pedig ugyanezen egyetem tudományos segédmunkatársa lett. Választott disszertációs témájának kutatásához három alkalommal nyert el ösztöndíjat, amelyeket a bécsi levéltárakban fellelhető iratok összegyűjtésére használt fel: 2002 és 2004 Collegium Hungaricum, 2005 Aktion Österreich. Az elmúlt öt esztendőben több konferencia megszervezésén dolgozott. Ezek közül a legfontosabb a Koraújkoros PhD konferencia, amelynek céljául azt tűzte ki, hogy az egész országban a kora újkori magyar történelemmel foglalkozó, ám még tudományos fokozattal nem rendelkező kutatók számára előadási lehetőséget teremtsen. Választott témáján kívül részt vett a magyarországi boszorkányperek feldolgozásában illetve több tanulmányt készített Szentes város 18. századi múltjáról.

Publikációs jegyzék:

Könyvfejezet:

1.   „…Ötet boszorkánnak kiáltotta légyen…" Boszorkányperek Szentes város XVIII. századi büntetőpe­reiben. Szerk.: Labádi Lajos. In.: Tanulmányok Szentes város történetéből. 2001.

2.   A szentesi református eklézsia története a 18. században. Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Historia Litteraria 18. Szerk. Szabó András. Budapest, 2005.

Tanulmányok:

1.   Esztergom 1595-ös ostroma. Aetas, 1999/4.

2.   Az 1570. évi speyeri birodalmi gyűlés és a török kérdés. Világtörténet, 2001 tavasz-nyár

3.   Az 1595-ben Esztergom ostromára rendelt császári hadsereg szervezete és felépítése. Hadtörténelmi Közlemények, 2001/2-3.

4.   Az 1594. évi regensburgi birodalmi gyűlés hadügyi végzései. Aetas, 2002/1

5.   „…Szolgám, akit kegyelmes uram parancsára a pasához küldtem…" Két jelentés a Buda elestét követő időszak sorsdöntő eseményeiről, különös tekintettel Török Bálint és Werbőczy István sorsa. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/2.

Forrásközlés:

6.   Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. Documenta Historica, 1998.

Recenziók:

7.   Tata a tizenötéves háborúban. Szerk.: Fatuska János, dr. Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/3.

8.   Új szintézis a hódoltságról (Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon). Aetas, 1999/4.

9.   Pálffy Géza: A pápai vár felszabadításának emlékezete 1597-1997. Aetas, 2002/1.

10.   Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenötéves háború. Hadtörténelmi Közlemények 2002/2.

11.   Pálffy Géza: Európa védelmében. Aetas, 2003/4.

12.   Pozsonyi József: A semsei Semsey család története. Turul, 2003/1.

!