dr Szabó Péter hadtörténész, MTA doktora

 

1959. szeptember 18-án Sárbogárdon született. Felsőfokú tanulmányait könyvtár-történelem szakon 1979 és 1984 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte el. Első, s ez idáig egyedüli munkahelye a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ahol jelenleg is mint hadtörténész kutató dolgozik. 1998. február 1-jétől a hivatásos tiszti állományba lépett. Választott kutatási területe iránti érdeklődését nagymértékben köszönheti annak, hogy gimnáziumi évei alatt jelent meg Nemeskürty István: „Requiem egy hadseregért” című esszékötete, s egyetemistaként részt vehetett Sára Sándor: „Krónika” című dokumentumsorozatának bemutatóján.

            Kutatási területe a magyar királyi honvédség története (1920-1945), különös tekintettel annak második világháborús részvételére. Eddigi publikációi a magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-43), a nemzetiségi hadkötelesek alkalmazása a magyar királyi honvédség kötelékében, a második világháborús magyar munkaszolgálat, Magyarország második világháborús katonai veszteségei, a magyar királyi lovasság 1920-1945 közötti krónikája és tisztikara, Erdély második világháborús hadtörténelme, illetve a magyar királyi honvéd gyalogezredei résztémákban jelentek meg. A 2. hadsereg egyes csapattestei történetének feldolgozása során több ízben tevékenykedett a helytörténetírás területén is, s írt szócikkeket négy lexikonba. A második világháború időszakából szívesen rendezett sajtó alá memoárokat is (Hollósy-Kuthy László altábornagy, Lázár Károly testőr altábornagy, Legeza János vezérőrnagy, Vécsey Béla alezredes, Lajtos Árpád vezérkari őrnagy). 1990. és 2010. között huszonegy kisebb-nagyobb egyéni, vagy társszerzős kötete jelent meg.

Legfőbb munkájának az 1994-ben és 1995-ben magyarul, 2000-ben lengyelül, 2001-ben pedig bővített változatban napvilágot látott, a magyar királyi 2. honvéd hadsereg történetét feldolgozó „Don-kanyar” című monográfiáját tartja. („Don-kanyar című monográfiájában elsők között cáfolta és korrigálta a 2. hadsereggel kapcsolatos addigi politikai jellegű értékeléseket.” – Új Révai Lexikon (2006) 17. kötet, 81. oldal) 1991-ben részt vett a 2. hadsereg egykori Don menti hadszínterét bejáró kegyeleti-emléktúrán, melynek élményeiről, s az ott szerzett tapasztalatokról Horváth Miklós újságíróval közösen „Pihenj Te néma hadsereg” címmel egy riportkötetet jelentett meg.

A 2. hadsereg egészének, illetve egyes sereg- és csapattesteinek Don menti krónikájának feldolgozását követően, Bene Jánossal közösen egy nagyobb szabású kiadványt jelentetett meg, mely azon 611 hivatásos és 1155 tartalékos huszártiszt, illetve néhány frontszolgálatot teljesített méneskari tiszt életrajzi adatait tartalmazza, akik az 1938 és 1945 közötti időszakban aktív tagjai voltak a magyar királyi honvédségnek. E – családkutatásokkal foglalkozóknak is ajánlott – köteten kívül szintén kézikönyvnek számít a Bús Jánossal írt „Béke poraikra” című dokumentum-emlékkiadvány sorozata, mely elsősorban a második világháborúban szeretteiket elvesztett magyar családok érdeklődését keltette fel. A sorozat első kötete 1999-ben jelent meg, s – terjedelmes és szomorú veszteséglistájával, s a magyar katonatemetők dokumentumaival – a második világháború keleti hadszínterén elesett magyar katonáknak és munkaszolgálatosoknak állított emléket. Második kötetét 2001-ben adták közre, mely hasonló szerkesztésben a Magyarország történelmi határain belül lezajlott harcokban elesett, illetve honi hadikórházakban és szovjet gyűjtőtáborokban meghalt honfitársaink adatait, s az eltemetésükre vonatkozó dokumentumokat tartalmazta. A készülőben levő harmadik kötetben a nyugati hadszíntéren és hadifogságban meghalt magyar katonák adatai olvashatók. 

            2005-től bekapcsolódott Erdély második világháborús hadtörténelmének kutatásába és feldolgozásába. A második bécsi döntés magyar katonai előzményeiről, a rövid időre visszatért észak-erdélyi és székelyföldi területek birtokbavételéről, illetve az azt követő három hónapos magyar katonai közigazgatás tevékenységéről jelentek meg eddig egyéni, illetve társszerzős publikációi. 2008-tól a két világháború között megjelent első világháborús ezredkrónikák hagyományait némiképp ápolva és felelevenítve a magyar királyi honvédség három gyalogezredének 1938 és 1945 közötti történetét dolgozta fel társszerzős köteteiben. Társszerzős munkái kapcsán Babucs Zoltán, Bene János, Bús János, Illésfalvi Péter, ifjabb Sarkady Sándor, Szakály Sándor, Számvéber Norbert és Szilágyi Mihály személyében kiváló kutatókra és barátokra talált.

            Publikációs tevékenységén kívül gyakran látott el kéziratok lektorálási feladatát, működött közre szakértőként dokumentumfilmekben, volt bíráló bizottsági tag hadtudományi kandidátusi értekezések védésekkor, illetve opponens egyetemi szakdolgozatoknál. Több ízben vett részt kutatási területével foglalkozó ismeretterjesztő jellegű televízió- és rádióműsorokban, illetve mutatott be kutatott korszaka témakörében megjelent könyveket. 1991-től az MTA Köztestületének tagja. 1995 és 1999 között a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja volt.

Tudományos előmenetelét illetően kandidátusi értekezését „A 2. magyar hadsereg III. hadtestének részvétele a keleti hadszíntér 1942/43-as hadműveleteiben” címmel 1991-ben védte. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg Don menti tragédiáját feldolgozó monográfiája sikeres megvédését követően az MTA Doktori Tanácsa 2004. február 20-án hozott döntésével a MTA doktora tudományos címet adományozta számára. Hadtörténészi tevékenysége elismeréseként két ízben részesült szakmai kitüntetésben. 1996-ban a Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága „Az év ifjú hadtörténésze” díjat adományozta részére, 2001. október 16-án pedig a Bezerédj Alapítvány Kuratóriuma a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere által jegyzett Bezerédj-díjjal tüntette ki.

                                  Publikációs jegyzék:

Könyvek: 

1. Salgótarjániak a Don-kanyarban. Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1990. 93 p. Társszerző: Horváth István

2. Nyíri bakák a Donnál. Adalékok a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred történetéhez (1920-1945) Báthori István Múzeum kiadványai 28. Nyírbátor-Nyíregyháza, 1992. 150 p., Második bővített kiadása. Jósa András Múzeum Kiadványai 61. Nyíregyháza, 2009. 223 p. Társszerző: Bene János

3. Pihenj Te néma hadsereg. Riport a Don-kanyarból. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993. 103 p. Társszerző: Horváth Miklós

4. Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. és 1995. 309 p.; Bővített kiadása: Corvina Kiadó, Budapest. 2001. 391 p.; Lengyel kiadása: Luk Donu. 1942-1943. Dom Wydawniczy Bellona. Warsawa, 2000. 310 p.

5. Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban. A m. kir. 24. gyaloghadosztály története. 1944-1945. A Jósa András Múzeum kiadványai 42. Nyíregyháza, 1997. 175 p. Társszerző: Bene János

6. Kiskunok a Don-kanyarban. Bibliotheca Cumanica 2. Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 1998. 228 p. Társszerző: Simon Sándor

7. Béke poraikra… A keleti hadműveletek során elesett, meghalt magyar honvédekről és munkaszolgálatosokról (Dokumentum-emlékkötet) Varietas 93. Kft. – HIM, Budapest, 1999. 778 p. Társszerző: Bús János

8. A magyar huszár. Corvina Kiadó, Budapest, 2000. 127 p. Társszerzők: Kelenik József, Ságvári György és Zachar József. Angol nyelvű kiadása: The Hungarian Hussar. An Illustrated History. Corvina, Budapest, 2000. 127 p.

9. Honvédhuszárok. Magyar királyi honvédlovasság 1920-1945. Timp Kiadó, Budapest, 2001. 107 p. Társszerzők: Ságvári György és Somogyi Győző.

10. Soproniak a Don-kanyarban. Edutech Kiadó, Sopron, 2001. 437 p., Utánnyomása Edutech Kiadó, Sopron, 2009. 437 p. Társszerző: ifj. Sarkady Sándor

11. Tolnai honvédek a Donnál. Babits Kiadó, Szekszárd, 2001. 395 p. Társszerző: Szilágyi Mihály

12. Béke poraikra… II. Dokumentum-emlékkönyv a második világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett és meghalt magyar honvédekről és munkaszolgálatosokról. Varietas 93 Kft. és a HIM, Budapest, 2001. 1096 p. Társszerző: Bús János

13. A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2002. 152 p. Második kiadása Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2003. 160 p. Társszerző: Számvéber Norbert

14. A keleti hadszíntér és Magyarország 1943 – 1945. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2003. 295 p. Második, bővített és átdolgozott kiadása Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2009. 328 p. Társszerző: Számvéber Norbert

15. A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. A Jósa András Múzeum kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003. 566 p.; Második bővített kiadása Heraldika Kiadó, Budapest, 2006. 679 p. Társszerző: Bene János

16. Erdély a Hadak Útján 1940-1944. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2005. 215 p. Társszerzők: Illésfalvi Péter és Számvéber Norbert

17. Frontfényképek a Don-kanyarból. Klausz Emil soproni őrvezető harctéri fotói. Edutech Kiadó, Sopron, 2007. 111 p. Társszerző: ifj. Sarkady Sándor

18. Requiem egy tábornokért. Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései. Mikes Kiadó, Budapest. 2008. 264 p. Társszerző: Bajor Péter

19. „Légy győzelmek tanúja…” A kecskeméti magyar királyi „Zrínyi Miklós” 7. honvéd gyalogezred a második világháborúban. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2008. 272 p. Társszerző: Babucs Zoltán és Maruzs Roland

20. „Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát”. A székesfehérvári magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred a második világháborúban. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi. 2009. 296 p. Társszerző: Babucs Zoltán

21. Erdélyi bevonulás, 1940. Tortoma Kiadó, Barót, 2010. 207. p. Társzerző: Illésfalvi Péter

Tanulmányok, szakcikkek

1. A 2. magyar hadsereg felszerelése és fegyverzete a frontra kivonulása idején. 1942. április-május. Hadtörténelmi Közlemények. 1985/3. 616-642. pp.

2. A 2. magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előnyomulása a Donhoz. 1942. április-augusztus. Hadtörténelmi Közlemények 1986/3. 496-524. pp.

3. A 2. magyar hadsereg III. hadtestének részvétele a keleti hadszíntér 1942. kora nyári német hadműveletében 1942. június 28. – július 10. Hadtörténelmi Közlemények 1988/1. 21-55. pp.

4. Vita Magyarország második világháborús szerepéről. Hadtörténelmi Közlemények 1988/1. 149-154. pp. Társszerző: Szakály Sándor

5. A doni harcok magyar hősei. Árgus. 1990/3. 50-52. pp.

6. Nemzetiségek a magyar királyi honvédségben 1938-1943. Palócföld. I-II. rész. I. rész 1989/6. 34-41. pp.; II. rész 1990/1. 39-55. pp.

7. A magyar honvédség részvétele a Szovjetunió elleni hadműveletekben. 1941. június-november. Új Honvédségi Szemle 1991/11. 16-23. pp.

8. A magyar 2. hadsereg III. hadtestének védelmi harctevékenysége és visszavonulása 1943. január 16.- február 15. Hadtörténelmi Közlemények 1992/1. 111-138. pp.

9. A 2. magyar hadsereg keleti hadszíntérre küldésének előzményei. Új Honvédségi Szemle 1992/6. 30-35. pp.

10. A 2. magyar hadsereg hadműveletei 1942-ben a keleti hadszíntéren. Új Honvédségi Szemle 1992/9. 17-24. pp.

11. A 2. hadsereg védelmi hadműveletei 1943 januárjában. Új Honvédségi Szemle. 1993/4. 25-33. pp.

12. Észak-magyarországi honvédek a Donnál. Szülőföldünk.(Miskolc) 20. 1993. június. 9-34. pp.

13. A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. In: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Bagyinszky Istvánné (szerk.) Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 27-42. pp.

14. Somogyi alakulatok a második világháborúban, s az azt megelőző években (1938-1945) In: Somogy megye a II. világháborúban. Szabó Péter, Szili Ferenc (szerk.) Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár, 1993. 5-65. pp.

15. Magyar honvéd alakulatok Budapest ostromában (1944. december 24. – 1945. február 13.) Hadtudományi Tájékoztató. 1994/10. 69-87. pp.

16. A zalai honvéd alakulatok a második világháborúban és az azt megelőző években (1938-1945) In: Hadtörténelmi tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 36/I. Molnár András (szerk.) Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. 1995. 291-349. pp.

17. A sorsára hagyott hadsereg. „Nincs hátra, csak előre van.” Rubicon. 1995/4. 17-20. pp. Ue. Rubicon. 1999. Első különszám 37-40. pp.

18. Magyarország bekapcsolódása a német-szovjet háborúba 342-344. pp., Magyar honvédség a keleti hadszíntéren (1941) 344-346. pp, Magyar megszálló erők Ukrajnában (1941-1942) 346-348. pp., A 2. magyar hadsereg (1942-1943) 348-358. pp., Magyar megszálló erők ukrán, galíciai és lengyel területen (1943-1944) 358-359. pp. In: Magyarország a XX. században. I. kötet. Kollega Tarsoly István (szerk.) Babits Kiadó, Szekszárd 1996.

19. A m. kir. 2. hadsereg csapatlovassága a Donnál. A komáromi 6. huszárszázad harctudósítása. 1943. január 1.- február 28. Limes. 1997/3. 135-161. pp.

20. Jány Gusztáv. Rubicon 1997/8. Melléklet III. – VI.

21. Győri tüzérek a Donnál. Győri Tanulmányok 1998/21. 85-129. pp.

22. A magyar katonapolitika zsákutcája. Rubicon 1999/5-6. 62-66. pp.

23. A magyar honvédség támadása 386-390. pp., A 2. hadsereg katasztrófája a Donnál 396-402. pp., Kísérlet a háborús részvétel korlátozására, Magyarország német megszállása 413-416. pp. In: 1000 év a hadak útján. Nagy Képes Millenniumi Hadtörténet. Rácz Árpád (szerk.) Rubicon-Aquila Könyvek, Budapest, 2000.

24. Magyar huszárok a második világháborúban. In: Huszárok a történelem forgószínpadján. Söptei István (szerk.) Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, 2000. 171-182. pp. Társzerző: Bene János

25. A kezdet…A magyar honvédség támadása. Ukrajna, 1941. június – 1941. november. Rubicon. 2000/5. 39-42. pp.

26. Németország szövetségesei az 1941. évi szovjetunióbeli hadműveletekben. Hadtörténelmi Közlemények. 2001/4. 563-572. pp.

27. Magyarok a Don-kanyarban. Legenda és valóság. Magyar Napló. 2002. március. 35-53. pp.

28. A magyar hegyicsapatok az 1941. évi Szovjetunió elleni hadjáratban. In: Emlékezés a hegyicsapatokra 1999. Illésfalvi Péter (szerk.) Honvéd Hegyivadász Alapítvány, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2002. 48-56. old.

29. A magyar királyi honvédség részvétele a második világháborúban. In: A magyar hadtörténelem évszázadai. Király Béla, Veszprémy László (szerk.) Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, Budapest, 2003. 270-293. pp. Angol nyelvű kiadása: Hungarian Soldiers in World War II. In: A Millennium of Hungarian Military History. László Veszprémy and Béla K. Király (Ed.) Columbia University Press, New York, 2002. 441-484 pp.

30. A Don menti téli hadműveletek (1943. január 12. – február 10.) In: Fegyvert, s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Hermann Róbert (szerk.) Corvina Kiadó, Budapest, 2003. 255-272. pp.

31. Munkaszolgálatosok a Donnál. „A 105/11. tábori munkásszázad igaz és valóságos története 1942 októberétől 1943 januárjáig” Forrásközlés. Hadtörténelmi Közlemények. 2004/3. 887-926. pp. Társszerző: Kis Gergő Barnabás

32. Magyar honvédalakulatok Budapest védelmében. In: Az elsodort város. Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára 1944-45. 1. kötet. Markó György (szerk.) PolgART Budapest, 2005. 77-110. pp.

33. A doni kálvária 1943. A 2. hadsereg felvonulása és pusztulása. Rubicon 2008/10. 4-31. pp.

34. Magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben és a Székelyföldön, 1940 őszén. Századok 2008/6.  1383-1420. pp. Társzerző: Sebestyén Elemér

35. Előkészületek a magyar-román háborúra 14-19. pp.; Bevonulás Erdélybe 36-43. pp.; Megtorló akciók a visszatért erdélyi területek birtokbavételekor 50-53. pp. Nagy Magyarország /történelmi magazin/, II. évf. 4. szám, 2010. augusztus.

 Forrásközlések

1. Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre 1942-1943. Zrínyi Kiadó. Budapest, 1989. 275. p. Társ sajtó alá rendező: Szakály Sándor

2. Frontnaplók a Don-kanyarból. 1942-1943. Molnár András (szerk.) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg. 1992. 129 p. Horvát nyelvű kiadás: Dnevnici s fronte iz zavoja Dona 1942.-1943. In: Medimurje u Drugom svjetskom ratu. Zbornik radova. Čakovec, 2007. 421-524 pp.

3. Hollósy-Kuthy László: Élményeim a második világháború alatt 1939-1945. Fejér Megyei Levéltár Közleményei 14. Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár, 1993. 160 p.

4. Don-parti emlékek két tételben. Horváth Gyula és Péchy György háborús visszaemlékezései. Palócföld 1990/3. 85-96. pp. és Palócföld 1990/4. 86-96. pp.

5. „Ebben a pillanatban elszabadult a pokol” Kiss Ernő háborús visszaemlékezése. Forrás 1990/12. 52-59. pp.

6. Részletek Vécsey Béla magyar királyi alezredes „Harctéri naplójából” (1943. január 5-14.) Savaria. (A Vas Megyei Múzeumok Értesítője) 22/I. (1992-1995) 153-177. pp.

7. Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezései. Magyar Huszár Alapítvány, Nyíregyháza, 2007. 165. p. Társszerkesztő és sajtó alá rendező: Bene János 

8. A soproni 7. önálló huszárszázad harctéri naplói 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények 2007/1. 247-314. pp. Társ sajtó alá rendező: Illésfalvi Péter

 Recenziók:

1. Gazdaság, társadalom, politika a két világháború között, fiatal történészek előadássorozata, Budapest. 1986. május 14-15. Hadtörténelmi Közlemények. 1986/3. 621-623. pp.

2. Bártfai Szabó László: Az utolsó emberig. Hadtörténelmi Közlemények. 1989/3. 455. pp.

3. Dunainé Bognár Júlia – Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Századok. 1997/3. 802-803. pp.

4. Dombrády Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények. 2004/1. 308-310. pp.

5. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. Oroszország, 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények. 2002/4. 1230-1232. pp.