dr. Csatáry György PhD

csatary.JPGfőiskolai tanár

Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás, Zápszony, Fő út 175.

csatary@kmtf.uz.ua

Születési éve: 1963

Munkahelye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Kutatási területe: Rákóczi-szabadságharc

Csatáry György 1963. október 11-én született a Bereg-vidéki Záp­szony­ban. 1980-ban érettségizett a Bátyúi Középiskolában, ettől az évtől dolgozik a Kárpátaljai Állami Levéltárban (KÁL) levéltáros­ként. A katonai szolgálat után egyetemi tanulmányait az Ungvári Állami Egyetem történelem szakán végezte, ahol 1990-ben kapott tanári oklevelet. Szakdolgozatát a Rákóczi-szabadságharc történetéről írta.

A továbbiakban folytatta munkáját a KÁL beregszászi részlegén, ahol a 13. századtól 1945-ig őriznek elsősorban Kárpátalja múltjára vonatkozó iratokat. A levéltárban többek között a Bereg vármegyei főispán iratanyagát és a kataszteri térképek levéltárát rendezte. 1992-1994 között Kárpátalja 19. századi történetét bemutató okmánytár adatgyűjtésén és szerkesztésén munkálkodott. Dolgozott tudományos munkatársként a történelmi könyvtár (1945 előtti kötetek) rendszerezésén és felelt az olvasóterem munkájáért.

Az 1990. évtől rendszeresen jelennek meg Kárpátalja múltját bemutató kötetei és tanulmányai. Jelenleg is a Kárpátalján fellelhető levéltári irat- és kézirathagyaték feltérképezésével és feldolgozásával foglalkozik, ezeket készíti kiadásra.

1999-től oktat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (Beregszász) Középkor történetet, historiográfiát, honismeretet és történelmi segédtudományokat ad elő. Tutorként közreműködik a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium munkájában.

Az ELTE BTK Közép- és koraújkori magyar történelem doktori iskolájának elvégzése után 2006-ban védte meg PhD doktori disszertációját Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703-1711 címmel, „summa cum laude" minősítéssel.

2001-2004 között az MTA Bólyai János kutatási ösztöndíjában részesült. Kutatói feladata a Rákóczi-kori Ung, Bereg és Ugocsa vármegyék dokumentális örökségének a feldolgozására irányult, amit párhuzamosan a MOL-ban és a KÁL-ban végzett el.

Rendszeresen részt vesz a magyarországi levéltárosok szakmai találkozóin, az Országos Honismereti Társaság konferenciáin, valamint a Rákóczi-kornak szentelt magyarországi, romániai és ukrajnai fórumokon. 2003. május 25-én szervezte a Beregszászon megrendezett „Beregszászi zászlóbontás emlékére Anno 1703" című konferenciát, valamint a beregszászi főiskola névadó emlékülését (2003. december 12.), amely alapján a Kárpátaljai Magyar Főiskola felvette II. Rákóczi Ferenc nevét.

Publikációs jegyzék:

Önálló kötetek:

1. Levéltári kalászatok. (tanulmányok, dokumentumok) Ungvár-Budapest, 1993. 215 p.

2. Múltunk írott ereklyéi. (tanulmányok, dokumentumok), Ungvár-Budapest, 1995. 231 p.

3. A Kárpátaljai Tudományos Társaság. Zorja-Hajnal, 1941-1944. Beregszász-Budapest, 1995. 175 p.

4. Szabadságharc a végeken. Anno. 1848-1849. Ungvár, 1999. 165 p.

5. Gálocsy Zoltán (1855-1929): Ung megye főispánjai és tisztviselői a legrégibb kortól 1867-ig című mű közreadása. Budapest-Beregszász, 2000. 95 p.

6. A Lehoczky-hagyaték. Ungvár, 2001. 205 p.

7. Rákóczi-emlékek és -emlékhelyek Kárpátalján. Ungvár 2002. 82 p.

8. A máramarosi öt koronaváros a Rákóczi-szabadságharc idején. Iratok 1703–1711. Ungvár, 2003. 80 p.

9. Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ung vármegyében. Ungvár, 2004. 160 p.

10. Zágoni Á. Károly (1809-1875): A Nagy Tiszteletű Beregi Egyházmegye Emlékkönyve 1865-1866 című kézirat közreadása. Nyíregyháza 2005. 293 p.

Tanulmányok:

1. Az 1944-es elhurcolás a Területi Állami Levéltár (Beregszász) anyagainak tükrében. ÉVGYŰRŰK '90. (Irodalmi és társadalompolitikai kiadvány) Ungvár, 1991. 79-82.pp.

2. Kézműves ipartörténeti anyagok az ungvári, munkácsi és beregszászi városi levéltárakban. VII. KÉZMŰVES IPARTÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM. Veszprém, 1990. november 12-14. Veszprém, 1991. 179-184.pp.

3. A Szent Korona Kárpátalján (Ung-, és Bereg megyében) 1805-ben. SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE, 1991. május/2. szám 202–206.pp.

4. Zrínyi Ilona levelei és emléke Kárpátalján. HATODIK SÍP, 1993 Nyár. Melléklet. Váradi-Sternberg János emlékére. 10-16.pp.

5. I. Rákóczi György levelei a beregszászi levéltárban. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei. Történelmi tanulmányok. RÁKÓCZI ÉVFORDULÓK 1993. Sárospatak 1994. 47-54.pp.

6. Ugocsa megye a Rákóczi-szabadságharc hadellátásában. 1703-1711. RÁKÓCZI-KORI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK. 1994. október 7. Vaja, 1995. 99-107.pp.

7. A magyarországi Tiszahát történetének forrásai a beregszászi levéltárban. LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV XI. Nyíregyháza, 1995. 491-520.pp.

8. Mocsári Miklós – Ung megye múltjának kutatója. HATODIK SÍP (a kárpátaljai magyar irodalom fóruma) 1995. Tél, Melléklet 1-6.pp.

9. Bereg megye és a millennium. ,,SZEM LÁTTA SZÍV BÁNTA…" (Kárpátaljai honismereti tanulmányok) Szerk. P. Punykó Mária. Beregszász-Budapest, 1996. 7-29.pp.

10. Ung megye és a millennium. ,,SZEM LÁTTA SZÍV BÁNTA…" (Kárpátaljai honismereti tanulmányok) Szerk. P. Punykó Mária. Beregszász-Budapest, 1996. 30-44.pp.

11. Dokumentumok a szatmári várostromhoz. 1703-1704. ,,RÁKÓCZI URUNK HADAIVAL ITTEN VA­GYUNK." A Szatmárnémetiben 1999. áprilisában megrendezett ,,Élő Rákóczi konferencia anyagaiból." Debrecen-Nyíregyháza, 2000. 111-120.pp.

12. Ugocsa megye. Anno 1948-1949. ACTA BEREGSASIENSIS, A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Tudományos Évkönyve, Beregszász, 2001. 29-44.pp.

13. Az ugocsai Perényiek a Rákóczi-szabadságharcban. (Előmunkálatok egy Ugocsai adattárhoz) A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC ÉS KÖZÉP-EURÓPA című nemzetközi konferencia anyagai. Sárospatak, 2003. II. kötet, 79-96.pp.

14. Beregszász a Rákóczi-szabadságharc idején. PRO PATRIA TANULMÁNYOK. Szerk. Kujbusné Me­csei Éva, Nyíregyháza, 2004. 29-39.pp.

Cikkek: (válogatott)

1. Egy szoboravatás 80. évfordulója (Dayka Gábor 1769-1796 költő emlékére) ÚJ HAJTÁS (A Kárpáti Igaz Szó melléklete) 1989. október 22.

2. Közadakozásból született (a tiszaújlaki Rákóczi-emlékmű története) KOLHOZ A TISZAHÁTON, 1989. július 16.

3. Egy Rákóczi ereklye nyomában. (a jelenleg Sárospatakon őrzött pudpalóci asztalról) KÁRPÁTI IGAZ SZÓ, 1990. február 19.

4. Br. Perényi Zsigmond utolsó levelei és emléke Ugocsában. KÁRPÁTI IGAZ SZÓ, 1990. október. 27.

5. Egy 48-as honvédtiszt életútja (Bacsinszky Mihály honvédtiszt) ÚJ HAJTÁS (a Kárpáti Igaz Szó kulturális Melléklete) 1990. február 25.

6. Rákóczi-okmányok a levéltárban. (a beregszászi levéltár iratanyaga alapján) KALENDÁRIUM. Ungvár, 1991. 24-26.pp.

7. A Rákóczi-szabadságharc forrásanyaga. KÁRPÁTI IGAZ SZÓ, 1991. október 9.

8. Kuruc zászlóbontás Beregszászban. Anno 1703. május 22. KÁRPÁTALJA (a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális és közéleti lapja) 1991. június

9. Gr. Széchenyi István levelei Kárpátalján. Hatodik Síp 1991., 4 szám. 30-31.pp.

10. A Hunyadiak okiratai (a Kárpátaljai Állami Levéltár anyagai alapján). KALENDÁRIUM. Ungvár, 1992. 40-41.pp.

11. A sárosoroszi petíció. (a Bereg megyei Sárosoroszi követelése 1848-ból) BEREGI HÍRLAP, 1992. március 14.

12. Beregszász utcaneveinek történetéből. KÁRPÁTALJA, 1992. február 11.

13. Kossuth Lajos levele egy Ung megyei képviselőhöz. KÁRPÁTALJA, 1992. március 24.

14. A dolhai emlékmű. (a dolhai csata /1703. június 7./ emlékművének története.) Hatodik Síp, 1992. 2-3 sz. 46-47.pp.

15. II. Rákóczi Ferenc munkácsi kastélya. KALENDÁRIUM. Ungvár, 1992. 59 p.

16. Az Ung megyei Honvédelmi Bizottmány. KÁRPÁTI IGAZ SZÓ, 1993. március 18.

17. Bereg megyei pecsétek. KALENDÁRIUM. Ungvár, 1993. 55 p.

18. A Szent Jobb Beregszászban. Kárpátalja, 1993. szeptember 30.

19. Corvin Mátyás alakja a ruszin néphagyományban. KALENDÁRIUM. Ungvár, 1993. 36-37.pp.

20. Beregszász első köztéri emlékműve. PÁNSÍP (Kárpátaljai Magyar Kulturális Magazin) 1994. augusztus-szeptember. 10-11.pp.

21. A millenniumi mozgalom kezdeményezője volt. (Janka Sándor (1847-1914) újságíró, gimnáziumi tanár) KALENDÁRIUM Ungvár, 1996-1997. 54-55.pp.

22. Érdekességek egri levéltárakból. (Kárpátaljai vonatkozású dokumentumokról az Egri Érsekség és Heves megye levéltárában.) PÁNSÍP, 1997. I szám. 36-37.pp.

23. A Beregszászi Szőlő és Gyümölcsértékesítő Egyesület 1897-ben. Kárpátaljai Szemle (a KMKSZ közéleti és kulturális lapja). 1997. október

24. ,,Történelmünk legnagyszerűbb gyűlése" (A salánki ,,országgyűlés" 290. évfordulójára.) Kárpátalja, 2001. február 16.

25. Hagara Viktor – a tudós főispán. Kárpátalja, 2005. október 7.

26. Országgyűlés Huszton, anno 1706. Kárpátalja, 2006. március. Melléklet.