dr. Bodnár Mónika

bodnarmonikae-mailhez.JPG

etnográfus

3630 Putnok, Rákóczi Ferenc u. 66.

bodnarm3@gmail.hu

Születési éve: 1961

Munkahelye: Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Kutatási területe: A történeti Gömör, valamint Abaúj-Torna megye története és néprajza (interetnikus kapcsolatok, népi táplálkozás, népszokások, kézművesség) valamint családtörténet

1961. március 26-án született Kassán. Alap- és középiskolai tanul­má­nyait 1967-1979 között Csehszlovákiában végezte (Szepsi, Kas­sa, Selmecbánya). 1979-ben csehszlovák állami ösztöndíjasként került Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészet­tu­do­má­nyi Karára, ahol 1984-ben végezett magyar-néprajz szakon. 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen egyetemi doktori címet szerezett.

1984-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóságánál dolgozik. 1986–2007 között a putnoki  Gömöri Múzeum vezetője volt. Közben 2001. szeptember 15. és 2002. április 15. közötti időszakban a Nógrád Megyei Múzeum szakmai igazgatóhelyettesi feladatkörét látta el. 2008-tól a Herman Ottó Múzeum muzeológusa.

Szakdolgozatát Tornaújfalu népi táplálkozásából, egyetemi doktori disszertációját Felső-Bód­va-völgye etnikai és vallási viszonyairól írta. Fő kutatási területei: interetnikus kapcsolatok, népi táplálkozás, népszokások, kézművesség, valamint Putnok földesurainak, a gróf Serényi családnak a története. 1993–2006 közötti években szerkesztette a Gömöri Múzeum és Baráti Körének kiadványsorozatát, a Múzeumi Könyvtárat, 2007-ben a Számadás címet viselő kötetet, amely 2008 tavaszán jelent meg.

Számos kiállítást tervezett és rendezett. 1987-ben részt vett a putnoki Gömöri Múzeum Gömöri képek című állandó kiállításának rendezésében; 1996–1997-ben elkészítette a Társadalom – Természet című új állandó kiállítás társadalmi részének forgatókönyvét és irányította annak rendezését; 1987–2007 között mintegy 70 időszaki kiállítást készített elő illetve rendezett.

1992-1994 között Rémiás Tibor miskolci történész kollégájával közösen vezették a „Bódva-völgye kutatása" című 3 éves kutatási programot. A kutatás eredményeképpen megszületett tanulmánykötet 1999-ben látott napvilágot. A millenniumi programsorozat keretében Putnok város megbízásából Putnok monográfiáját szerkesztette, ez 2001-ben jelent meg.

Egyetemista kora óta tartja a kapcsolatot a (cseh)szlovákiai kollégákkal. Megalakulásától kezdve tagja a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaságnak, melynek 1996-ig választmányi tagja is volt. 1995-től tagja a rimaszombati székhelyű Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesületnek, ahol választmányi tag, 2002-től alelnök, és az egyesület által kiadott Gömörország (Az északi magyar peremvidék fóruma) címen megjelenő periodika szerkesztő bizottságának munkájában is részt vesz.

Publikációs jegyzék:

1. Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja. In.: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyar­or­szágon. Kiegészítő kötet. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XVI. Szerk.: Szabadfalvi József-Viga Gyula. Miskolc, 1985. 41-51.pp.

2. Szlovák telepesek a magyarországi Gömör területén. In.: Folklór és Tradíció IV. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, 1987. 77-85.pp.

3. Slowakische Siedler im ungaischen Gebiet von Gömör. In.: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 5-6. Red.: Ujváry Zoltán. KLTE Debrecen, 1988. 319-323.pp.

4. Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához. A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. Szerk.: Dobrossy István – Viga Gyula. Miskolc, 1988. 734-746.pp.

5. Egy kézírásos levélről. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. Miskolc, 1988. 211-212.pp.

6. Adatok egy elmagyarosodott ukrán /ruszin/ telepítésű falu – Horváti (Chorváty) – történetéhez és néprajzához. In.: Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Szerk.: Ujváry Zoltán közreműködésével Eperjessy Ernő-Krupa András. Békéscsaba-Deb­recen, 1991. 55-66.pp.

7. Adatok egy megmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu történetéhez és néprajzához. In.: Kultúra és tradícióI. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Szerk.: Viga Gyula. Miskolc. 1992. 369-379.pp.

8. Offer öntőformák Szepsiből. Néprajzi Látóhatár I. évf. 3-4. A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata. Szerk.: Viga Gyula. 1992. 194-198.pp.

9. Serényfalva általános iskolás korú lakosságának történelmi ismeretei és identitása. Gömör néprajza 33. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. Szerk.: Ujváry Zoltán. Debrecen, 1992. 131-135.pp.

10. Ünnepi szokások egy elmagyarosodott ruszin telepítésű faluban a mai Szlovákia területén. Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája. A Makói Múzeum Füzetei 75. Makó, 1993. 155-161.pp.

11. Felső-Bódva völgyi kutatások. Utánpótlás 3. Bódva menti dolgozatok. Szerk.: Bodnár Mónika. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. 1993. 3-9.pp.

12. Húsvéti táplálkozási szokások a történeti Abaúj-Torna megyében. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közl. 28. 1993. 60-62.pp.

13. Kísérlet Bódva-völgye néprajzi körülhatárolására. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közl. 28. 1993. 184-187.pp.

14. Szepsi – a néprajzos szemével. Tokaj és Hegyalja IX. Tokaj, 1993. 8-17.pp.

15. Bódva-völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások interetnikus kapcsolatai. Acta Museologica 1-2. Szerk.: Liszka József. Komárom-Komárno, 1994. 221-240.pp.

16. Etnikai és vallási viszonyok Putnokon a 19-20. században. In.: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Szerk.: Katona Judit-Viga Gyula. Miskolc, 1996. 369-374.pp.

17. A népszokások tárgyai. In.: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Szerk.: Fügedi Márta-Viga Gyula. Miskolc, 1997. 461-482.pp.

18. Bodnár Mónika-Boldogh Sándor: Társadalom – Természet. A Gömöri Múzeum állandó kiállításának katalógusa. Múzeumi Könyvtár 3. Putnok, 1997.

19. A putnoki Gömöri Múzeum új állandó kiállításáról. Magyar Múzeumok 4. sz. 1997. 50-51.pp.

20. Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója In.: Herman Ottó Múzeum Évk. XXXVIII. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 1999. 815-821.pp.

21. Felső-Bódva-völgye lakossságának etnikai és vallási összetétele. In.: Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Szerk.: Bodnár Mónika – Rémiás Tibor. Múzeumi Könyvtár 5. Putnok, 1999. 439-448.pp.

22. A Bódva-völgye körülhatárolása. In.: Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Szerk.: Bodnár Mónika – Rémiás Tibor. Múzeumi Könyvtár 5. Putnok, 521-525.pp.

23. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése. (Egy 130 évvel ezelőtti reprezentatív szakmai tanácskozás Rimaszombatban.) A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve 1995-1997. Rimaszombat, 21- 26.pp.

24. A putnoki Gömöri Múzeum története. A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve 1995-1997. Rimaszombat, 172-182.pp.

25. Putnok és térségének gazdasági élete (ipari fejlődése) a 20. században. Putnok és Térsége Társulás, Putnok, 2001.

26. Putnok és a Serényiek. In.: Putnok monográfiája. Szerk.: Bodnár Mónika. Putnok, 2001. 192-214.

27. Adatok Putnok történetéhez a 19. század második felétől napjainkig. In.: Putnok monográfiája. Szerk.: Bodnár Mónika. Putnok, 2001. 215-361.pp.

28. Tompa-hagyományok és emlékek a magyarországi Gömörben. A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2001. 554-561.pp.

29. Rendezvények, események Nógrád megye múzeumaiban. Magyar Múzeumok 4. sz. 2001. 18-20.pp.

30. Múzeumok, tájházak a Bódva-völgyéban. Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma III. évf. 3. sz. 2001. 23-25.pp.

31. Múzeumok, tájházak kiállítóhelyek a magyarországi Gömörben. Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma, III. évf. 3. sz. 2002. 34-36.pp.

32. Tompa-hagyományok és emlékek a magyarországi Gömörben. In: Múzeumi Könyvtár 8. Putnok, 2002. 35-41.pp.

33. Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója. In: Múzeumi Könyvtár 9. Putnok, 2002. 209-216.pp.

34. A Gömöri Múzeum története és a térség közművelődési életében betöltött szerepe. In: Múzeumi Könyvtár 9. Putnok, 2002. 5-154.pp.

35. Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században. Interethnica 1. Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központ, Komárom 2002.

36. Egy Kossuth relikvia története. Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma IV. évf. 2. sz. 2003. 58-59.pp.

37. Görgő néprajza. In: Tornagörgő kismonográfiája. Szerk.: Rémiás Tibor. Tornagörgő (Hrhov), 2004. 151-163.pp.

38. Putnok és a Serényi család. A Gömöri Múzeum kiállítási kalauza. Múzeumi Könyvtár 12. A Gömöri Múzeum és Baráti Körének kiadványa. Putnok, 2005. 124 p.

39. A magyarországi Gömör kézművessége. In.: Veres László – Viga Gyula szerk.: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, 2005. 519-544.pp.

40. Modern népművészet – tortadíszítés. A tornaújfalusi Koleszár Jánosné tortadíszítő művészete. Agria XLII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve.Eger,153–163.pp.

!41. A Fejes család Putnokon. Adatok Putnok 20. századi társadalmához. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 1. Debrecen, 2006. 167–172.pp.

42. Agyagipar a mai magyarországi Gömörben régen és ma. In.: Veres László – Viga Gyula szerk.: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, 2006. 572–577.pp.

43. A Gömöri Múzeum 20 éve. In.: Magyar Múzeumok 2006/4. 27–30.pp.

44. Húszéves a Gömöri Múzeum. Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma VIII. évf. 2007. 1. sz. 69–83.pp. (Ugyanez In.: Számadás. Írások Gömörből és a Gömöri Múzeum első húsz évéből. Szerk.: Bodnár Mónika. Putnok, 2007–2008. 13–44.pp.

45. Azoknak, akik utánnunk jönnek. (Tým, čo prídu po nás.) Tornaújfalu – Turnianska Nová Ves, 2007. 62.p.

46. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése és Fábry János. Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma. IX. évf. 2008. 1. sz. 6–8.pp.

47. Torna megye görög katolikus falvainak néprajzi képéhez. in.: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2008. 725–734.pp.

48. A gróf Serényi család magyar ága történetének rövid áttekintése. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. szerk.: Pozsonyi József. Debrecen, 2008. 131–156.pp.